Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:638 (2006-2007)
Innlevert: 21.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 01.03.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er årsaken til at MuVe ikke får tildelt økonomisk støtte i tråd med forventningene, når andre museer oppnår nye investeringsmidler for tilsvarende resultater som MuVe kan vise til, og vil statsråden bidra til å likebehandle MuVe økonomisk med andre museer som er omorganisert og som oppnår tilsvarende resultater som MuVe?

Begrunnelse

Museumsreformen var ment å bidra til en økt effektivisering i museumsvesenet. Målet var å etablere sterkere fagmiljøer som skulle styrke museene som aktive og aktuelle arenaer for kunnskap og opplevelse. Mange museer har vært igjennom dyptgripende endringer i perioden fra vedtakelsen av museumsreformen og endringene har vært stimulert av nye statlige tilskudd.
I Vestfold samarbeider Larvik museum, Sandefjordmuseene, Vestfold fylkeskommune og Nord-Jarlsbergmuseene gjennom aksjeselskapet MuVe om forvaltning, bevaring og dokumentasjon av museumsgjenstander i tråd med museumsreformens intensjoner. Likevel er de ikke tildelt omstillingsmidler i tråd med det andre museer oppnår. Årsaken kan være organisasjonsformen MuVe har valgt.
I den forbindelse antas det at det ikke er organisasjonsformen som er avgjørende for virksomheten, og i Vestfold ville det være vanskelig å se for seg en annen naturlig organisering i utgangspunktet. Det bør heller ikke være et argument for tildelinger av støtte hvilken organisasjonsform som er valgt, men om arbeidet og effekten av arbeidet tilfredsstiller de krav som stilles.
Det antas at det ikke er et krav å få til konkrete sammenslåinger av museer, men at effekten ved samarbeidet skal føre til at fagmiljøene skal styrkes og at museene samlet sett blir styrket som aktive og aktuelle arenaer for kunnskap og opplevelse.
Disse intensjonene er til fulle oppnådd i Vestfold gjennom MuVe AS.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er ikke riktig at museene som deltar i MuVe ikke har mottatt statlige stimuleringsmidler i den perioden museumsreformen har pågått. I budsjettårene 2002 og 2003 fikk Larvik museum, Sandefjordmuseene, Nord-Jarlsbergmuseene og Vestfold fylkesmuseum en økning i de statlige driftstilskuddene på til sammen 4 mill. kr, likt fordelt mellom de fire museene. MuVe er for 2007 tildelt i overkant av 1 mill. kr i prosjektmidler fra ABM-utvikling.

Kultur- og kirkedepartementet har i reformperioden lagt vekt på å premiere institusjoner som kan vise til konsolideringsresultater i samsvar med forutsetningene for reformen. De fire museene som deltar i MuVe har gått sammen om et felles magasinprosjekt, hvilket er prisverdig, men ut over dette har ikke museene i Vestfold gjennomgått strukturelle omlegginger på linje med det som er gjennomført i andre fylker.

Vestfold er i geografisk utstrekning et lite område. Følgelig bør det være mulig å foreta forenklinger i museumsstrukturen i fylket. Jeg er kjent med at det har pågått drøftinger i Vestfold om mulige konsolideringer. Museumsreformen vil bli videreført også i kommende år. Vestfold har fortsatt muligheter.