Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:642 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 28.02.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden kjent med den praksis som beskrives i spørsmålet, og mener statsråden det er en akseptabel ordning, og dersom praksisen er ulovlig, hva vil statsråden gjøre for å sørge for at elevene får undervisning i det timeantallet de har krav på?

Begrunnelse

Ifølge opplysninger jeg har fått tilgang til eksisterer det ved enkelte videregående skoler en praksis som medfører at elevene får redusert timetallet sitt fra 100 til 97 pst. I tillegg mister elevene undervisningen på såkalte særskilte dager, eksempelvis skidag, idrettsdag mv. I ett tilfelle hevdes det at skolen har benyttet innsparingen ordningen medfører til utbygging ved skolen.
Etter det spørreren erfarer kan den enkelte skole selv ikke begrense timetallet til elevene på denne måten.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Når det gjelder spørsmålet om kjennskap til praksis, er jeg kjent med at en rundspørring Utdanningsforbundet har gjort i fylkeskommunene tyder på at enkelte videregående skoler planlegger med redusert timetall 2007. Departementet arbeider nå med å få nærmere oversikt over dette.

Det følger av opplæringsloven § 3-1 at elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring har rett til opplæring i samsvar med loven og tilhørende forskrifter. De timene disse har krav på følger av det fastsatte læreplanverket som har status som forskrift.

Departementet vil oversende den saken som tas opp til Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet er på nasjonalt nivå tildelt ansvaret for å se til at opplæringsloven med tilhørende forskrifter blir fulgt opp på rett måte ute i kommuner og fylkeskommuner.

For øvrig vil jeg gjøre oppmerksom på at dersom noen i videregående opplæring ikke får oppfylt sine rettigheter på dette området, har de klagerett til fylkeskommunen. De har også mulighet til å gjøre fylkesmannen som statlig tilsynsmyndighet oppmerksom på forholdet.