Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:644 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 22.02.2007
Besvart: 01.03.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kan statsråden gi en oversikt på hva de forskjellige ekstrakostnadene var i 2006, og fordelt på hvilke utgiftsposter i forbindelse med plass- og kapasitetsmangel på Rena tekniske verksted?

Begrunnelse

Plassmangel tvinger Rena tekniske verksted til å kjøpe tjenester bl.a. hos private som er dobbelt så dyre som bedriftens egen pris. I fjor hadde verkstedet ca. 12 000 slike timer. I tillegg kommer lønns- og transportutgifter som f.eks. transport av Leopard-stridsvogner med 2 følgebiler m.m. En del service på Scania og MB utføres bl.a. på Lillehammer. Dette koster også ekstra. Ekstra årlig husleie for 2006 var på ca. 5 mill. kr og ikke minst som også må kunne regnes ut, er den reduserte effektiviteten som verkstedet har pga. tilhold i 2 forskjellige bygninger. Totalt koster dette Forsvarets militære avdelinger mye penger.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Beregninger som Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gjort for Forsvarsdepartementet, viser at Rena tekniske verksted kjøpte eksterne vedlikeholdstjenester for 18,7 mill. kr i 2006, Utgifter til transport av materiell til og fra eksterne verksteder er beregnet til om lag 7 mill. kr. Det er avdelingene i Forsvaret som selv utfører denne transporten. Transportkostnadene er derfor belastet Hærens driftsbudsjett direkte. Redusert effektivitet som følge av at Rena tekniske verksted har tilhold i to bygninger, er beregnet til om lag 1 mill. kr i 2006.

Dersom Rena tekniske verksted skulle ha utført alle disse tjenestene selv i 2006, viser beregningene at det ville hatt en kostnad på om lag 13 mill. kr. I tillegg kommer drifts-, vedlikeholds- og avskrivningskostnader knyttet til den delen av Rena tekniske verksted som ikke ble ferdigstilt i det opprinnelige prosjektet.

Rena tekniske verksted har, som en del av prosessen med å nå de omstillingsmålene Stortinget sluttet seg til gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 342 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001), Innst. S. nr. 232 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002) og Innst, S. nr. 234 (2003-2004), til St.prp. nr. 42 (2003-2004), gjennomgått en prosess med nedbemanning i perioden fra 2004 til 2006. Samtidig har aktivitetsnivået i Hæren, med tilhørende vedlikeholdsbehov, økt i samme periode. Hvilken effekt dette har hatt for de ekstrakostnadene som er beskrevet over, er det ikke mulig å skille ut fra effekten av at Rena tekniske verksted ikke ble ferdigstilt.

Til slutt vil jeg understreke at Forsvarsdepartementet har som mål å optimalisere virksomheten ved Forsvarets verksteder gjennom rasjonell drift og utnyttelse av synergien mellom verksteder. Forsvarsbygg ble i desember 2006 gitt i oppdrag å utarbeide et prosjekt for eventuell ferdigstillelse av Rena tekniske verksted. Videre er FLO gitt i oppdrag å utarbeide en plan for videre interneffektivisering. Forsvarsdepartementet vil med dette få et godt beslutningsgrunnlag for den videre behandlingen av den fremtidige virksomhet ved Rena tekniske verksted.