Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:647 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 02.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Kan finansministeren angi hvor mye av henholdsvis smugling og grensehandel med bryggerivarer utgjør årlig både i liter og kroner, hvilket provenytap staten har som følge av dette, samt angi hvor stor reduksjonen i grensehandel, smugling og hjemmebrenning hadde vært om man reduserte alkoholavgiften med henholdsvis 10, 20, 30, 40 og 50 pst., med tilhørende provenyvirkninger for staten?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det uregistrerte forbruket av alkohol består av grensehandel, avgiftsfritt salg (tax free), smugling og hjemmebrent. Omfanget av det uregistrerte forbruket er usikkert og vanskelig å beregne. Alle anslag er derfor beheftet med betydelig usikkerhet. Det legges til grunn at representanten med bryggerivarer mener mineralvann og øl. Departementet har ikke tall for avgiftsfritt salg og smugling av mineralvann, og presenterer nedenfor anslag for brennevin, vin og øl.

Anslag for omfanget av grensehandel er beheftet med noe mindre usikkerhet enn anslag for de andre typene uregistrert forbruk. Det meste av grensehandelen foregår i Sverige. Systembolaget i grensestrøk mot Norge har gode salgstall, som ved korreksjoner for hva svenskene selv handler, kan gi anslag for norsk grensehandel i Sverige. Anslagene for øl er mer usikre enn for brennevin og vin, fordi øl med lavere alkoholprosent ikke selges på Systembolaget, men i dagligvareforretninger. Tabell 1 nedenfor viser anslag på grensehandel med alkohol i 2007 i mill. kr. Også for de resterende typene uregistrert forbruk er det gjort anslag. Tabellen viser også beregnet volumanslag i vareliter. Både anslagene for verdi og for volum er usikre.

Tabell 1: Anslag på grensehandel og avgiftsfritt salg, smugling og hjemmebrenning med alkohol i 2007. Mill. kroner og tusen vareliter

Grensehandel Avgiftsfritt salg, smugling og hjemmebrenning

Mill. kroner Tusen vareliter Mill. kroner Tusen vareliter

Brennevin 300 900 1 200 4 900

Vin 300 4 100 600 7 300

Øl 200 7 600 100 5 800

Totalt 800 12 600 1 900 18 000

Kilde: Finansdepartementet.

Summen av uregistrert og registrert forbruk utgjør totalt alkoholkonsum. Ifølge en landsomfattende intervjuundersøkelse fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) i 2004 utgjør det registrerte forbruket, målt i liter ren alkohol, om lag 70 pst. av det totale forbruket, mens det uregistrerte forbruket utgjør om lag 30 pst.

Representanten spør videre om hvilket provenytap staten har knyttet til det uregistrerte forbruket. Omfanget av det uregistrerte forbruket tilsvarer et proveny fra alkoholavgiftene på om lag 1,2 mrd. kroner dersom tilsvarende beløp hadde blitt brukt til avgiftspliktig kjøp innenlands. Også slike beregninger er beheftet med stor usikkerhet.

Representanten spør videre om reduksjon i grensehandel, smugling og hjemmebrenning dersom alkoholavgiftene reduseres med henholdsvis 10, 20, 30, 40 og 50 pst. og tilhørende provenyvirkninger for staten. Departementet har beregnet virkningen på omfanget av det samlede uregistrerte forbruket og proveny fra alkoholavgiftene ved de ulike alternativer for satsreduksjoner. Anslagene er oppsummert i tabell 2 nedenfor. Departementet gjør oppmerksom på at anslagene for provenyvirkninger er svært usikre når satsendringene er så store.

Tabell 2: Virkning på omfang av uregistrert forbruk med alkohol og statens proveny fra alkoholavgiftene som følge av ulik prosentvis nedgang i alkoholavgiftene. Mill. kroner

Prosentvis nedgang i sats Virkning på uregistrert forbruk av alkohol Virkning på proveny fra alkoholavgiftene (årsvirkning)

10 -80 -660

20 -160 -1400

30 -240 -2215

40 -320 -3110

50 -395 -4085

Kilde: Finansdepartementet.

Departementet understreker at ved en nedgang i alkoholavgiftene vil det totale forbruket av alkohol øke. Økt forbruk av alkohol fører til økte kostnader for samfunnet i form av ulykker, skader, vold, sosiale problemer, helserelaterte skader mv.