Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:648 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 08.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I St.prp. nr. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet for Samferdselsdepartementet heter det om høydeutbedring av E134 Haukelitunnelene:

"Departementet vil komme tilbake til Stortinget når det er foretatt en nærmere gjennomgang av prosjektets omfang og kostnader."

Prosjektet er omtalt både i statsbudsjettet for 2006 og 2007. I statsbudsjettet for 2007 heter det at arbeidet kan starte i 2007 med midler fra statsbudsjettet for 2006. Det har gått svært lang tid siden prosjektstart.
Når og hvordan vil statsråden gi Stortinget informasjon som lovet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I spørretimen 22. november 2006 ble det opplyst at "Nytt konkurransegrunnlag er under utarbeiding og vil vere klart for utsending i løpet av inneverande år, slik at arbeida kan kome i gang våren 2007. Gjennom dette arbeidet vil det verte teke endeleg standpunkt til omfanget av arbeidet".

Den nye konkurransen ble kunngjort 14. desember 2006. I tillegg til arbeidene med å øke fri høyde til 4,2 m, ble det også bedt om en alternativ pris som inkluderte arbeider med ny portal ved østenden av Røldalstunnelen. Årsaken er at det ikke er plass nok i portalen til at 2 semitrailere kan møtes.

Ved tilbudsfristen 16. februar 2007 var det kommet inn tilbud fra 3 tilbydere. Tilbudene ligger på et nivå som samsvarer med kostnader angitt i St.prp. nr. 1 (2005-2006). Det tas sikte på å inngå kontrakt med entreprenør innenfor vedståelsesfristen 20. april 2007.

Det ble 22. november 2006 også stilt spørsmål om en senking av vegbanen vil bli vurdert som en billigere metode for å oppnå tilstrekkelig høyde i tunnelene. Dette er gjort. For Haukelitunnelene er det imidlertid ikke de direkte kostnadene for å fjerne berget i tunneltaket eller for å senke vegbanen som er hovedkostnaden, men de omfattende følgekostnadene av disse arbeidene. De totale arbeidene er av Statens vegvesen vurdert til å bli minst krevende ved å fjerne berget i tunneltaket.

Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en nærmere redegjørelse om saken i en samleproposisjon i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett.