Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:649 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 28.02.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden på egnet måte ta initiativ til en gjennomgang av grensedragningene som foretas etter yrkesskadeforsikringsloven hva angår innsatte i norske fengsel?

Begrunnelse

I svarbrev til Gunn Toril Solli, datert 21. november 2006, gjør departementet rede for gjeldende rettstilstand hva angår skader pådratt under deltakelse på fritidsaktiviteter i fengsel. Undertegnede legger til grunn at det i praksis ikke er et så krystallklart skille mellom de ulike rehabiliterende aktiviteter som innsatte under soning deltar på, men ber statsråden om å redegjøre for departementets vurdering av denne type saker.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Saker om yrkesskadeerstatning behandles av Statens Pensjonskasse, som er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det vises her til Personalmelding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet nr. 13/2003 og Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006-30. april 2008 fellesbestemmelsene § 24.

Det er opp til domstolene å trekke de nærmere grenser for hva som dekkes etter yrkesskadeforsikringsloven, og hva som faller utenfor. I forhold til innsatte i norske fengsler er rettstilstanden i dag slik at yrkesskadeforsikringsloven gjelder ved deltakelse i arbeidsdriften. Skade som oppstår under deltakelse i fritidsaktiviteter faller utenfor loven. I den forbindelse vises det til Oslo tingretts dom av 15. mars 2006. Saken gjaldt en innsatt ved Hamar fengsel som ble alvorlig skadet under en sykkeltur i fengslets regi. Problemstillingen for retten var om vilkårene for erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven forelå. Retten kom til at vilkårene ikke var til stede. Begrunnelsen var at skaden ikke ble ansett for å være påført "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden". Dommen er påanket.

En innsatt som blir skadet under fritidsaktivitet har mulighet til å reise søksmål mot staten etter de alminnelige erstatningsreglene.