Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:656 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 02.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hvilke tiltak gjør statsråden for å sikre at Samferdselsdepartementet og underliggende veifaglig etat Statens vegvesen følger offentlighetsloven og i tillegg praktiserer meroffentlighet?

Begrunnelse

Jeg viser til at samferdselsministeren med rette i interpellasjonsdebatt i Stortinget 22. februar 2007 fremholdt som positivt at Samferdselsdepartementet har valgt å la transportetatenes perspektivskisser fram mot 2040 (stamnettutredninger) være offentlig. Selvsagt er dette positivt; det skulle jo bare mangle at ikke offentligheten i alminnelighet og politikere i særdeleshet får innsikt i den kunnskap og de vurderinger som slike dokument inneholder.
Slik er dessverre ikke holdningen og praksis fra denne Regjeringen og ulike departement, herunder Samferdselsdepartementet.
Regjeringen har etter press frigjort rapport fra Kystverket med vurdering av oljevernberedskapen langs kysten, også dette en fagrapport fra en fagetat (for perioden 2006-2010), men som har vært unntatt offentlig fra den ble oversendt respektive fagdepartement Fiskeri- og kystdepartementet i januar 2006.
Både Samferdselsdepartementet og underliggende fagetat for vei (Statens vegvesen) praktiserer i omfattende grad å unnta rapporter og dokumenter fra offentlig innsyn.
Av eksempler kan nevnes Eksterne kvalitetssikringsrapporter, som gjennom opplegg fra Forsvarsdepartementet og vedtak i Stortinget er pålagt utarbeidet for alle statlige investeringer på over 500 mill. kr. Ytterligere kan nevnes enkeltrapporter om ulike prosjekt, f.eks. utredning av vindforhold knyttet til bygging av Hardangerbroen.
Siste kjente eksempel blant mange er at dokumenter som inngår i grunnlaget for rapporten fra undersøkelsesgruppen som Samferdselsdepartementet nedsatte etter raset i Hanekleivtunnelen holdes unntatt offentlighet.
Jeg viser til statsrådens svar på mitt spørsmål nr. 405, datert 16. januar 2007.
Prosentvise målinger gir selvsagt ingen garanti for at ikke viktige dokument havner i den fremstilte "mindre prosentandel" som er unntatt offentlighet. I 2006 er det opplyst at 83 pst. av inngående og utgående dokumenter i Statens vegvesen er offentlige. Det innebærer samtidig at hele 17 pst. av dokumentene er unntatt offentlighet.
At noen ytterst få dokumenter muligvis bør unntas offentlighet i forbindelse med bestilling/anbudsutlysing og vurdering, kan tenkes. Rapporter og dokumenter knyttet til fagetatens og departementets arbeid med investering og drift av veier, og de underliggende dokumenter knyttet til dette, bør etter mitt syn være offentlig. Særlig når sittende regjering med styrke hevder at den er opptatt av meroffentlighet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til mitt svar (16. januar 2007) på spørsmål nr. 405 til stortingsrepresentant Sortevik der jeg gir uttrykk for at både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet selvsagt har som mål å følge meroffentlighetsprinsippet best mulig. Jeg mener at den redegjørelsen jeg ga viser at dette følges godt opp i praksis. Som jeg opplyste, ser jeg likevel på om dagens rutiner i Samferdselsdepartementet kan forbedres mht. å sikre meroffentlighet på et tidligere tidspunkt når det gjelder vegsaker som inngår i korrespondansen mellom Stortinget og departementet. Samferdselsdepartementet tilbyr kurs i offentlighetsloven i regi av Statskonsult til alle nyansatte. I tillegg vil det i 2007 bli arrangert kurs i praktiseringen av offentlighetsloven for alle ansatte.

Som jeg svarte (19. desember 2006) på spørsmål nr. 358 fra stortingsrepresentant Sortevik har jeg tillit til opplysningene fra Vegdirektoratet om at Statens vegvesen arbeider kontinuerlig for å forbedre kunnskapen om journalføring hos de ansatte. Jeg ville likevel følge opp temaet på etatstyringsmøtet med Vegdirektoratet, noe jeg har gjort når det gjelder manglende journalføring av e-post. Journalføring er utgangspunktet for innsyn, så det vil bli videreført på senere etatstyringsmøter. Jeg vil i tillegg på egnet måte forsikre meg om at meroffentlighetsprinsippet praktiseres i Statens vegvesen.

Når det gjelder eksterne kvalitetssikringsrapporter som utarbeides for prosjekter med statlige investeringer på over 500 mill. kr, pågår det for tiden en prosess mellom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet for eventuelt å etablere en ny praksis for offentlighet av rapporter fra den eksterne kvalitetssikringen.

Et annet eksempel som framgår av begrunnelsen for spørsmålet er utredning om vindforhold knyttet til bygging av Hardangerbrua. I brev av 16. januar 2006 til Fremskrittpartiets stortingsgruppe svarte jeg følgende på spørsmål 3:

"Jeg kan opplyse at det er utført vindmålinger på brustedet. Det er også utført vindtekniske undersøkelser av terrengmodell i vindtunnel. Statens vegvesen mener at resultatene fra de to undersøkelsene til sammen gir et godt bilde av vindforholdene på brustedet. Behovet for eventuelle tileggsundersøkelser vil bli vurdert i forbindelse med prosjekteringen."

Jeg har fått opplyst fra Vegdirektoratet at det i forbindelse med prosjekteringen er gjennomført nye undersøkelser i vindtunnel. Rapporten fra undersøkelsene er offentlig tilgjengelig.

Jeg kan opplyse at Norsk Presseforbund i brev av 21. februar 2007 har bedt om uttalelse fra Sivilombudsmannen når det gjelder innsynssaken i tilknytning til raset i Hanekleivtunnelen. Videre viser jeg til mitt svar av 28. februar 2007 vedrørende spørsmål om denne saken fra transport- og kommunikasjonskomiteen i tilknytning til Dokument nr. 8:30 (2006-2007).