Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:660 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 05.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Helse Midt-Norge har ingen planer om videre finansiering av psykiatritilbudet ved Betania Malvik etter 31. desember 2008. Betania Malvik har traumetilbud for mennesker som har vært utsatt for gjentatte seksuelle overgrep, og er det eneste av sitt slag i Norge.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre et verdig tilbud til denne gruppen?

Begrunnelse

Seksuelt misbrukte må tas på alvor. Mange sliter med skyld- og skamfølelse. Helsepersonell må ha nødvendig kompetanse på seksuelle overgrep og de problemstillingene som dette innebærer. For mange er det avgjørende å få hjelp for å kunne være i arbeid og fungere i hverdagen. I behandlingstilbudet ved Betania Malvik fokuseres det på egenverdi, på å bygge opp identitet, og å bearbeide selvforakt og andre vanskelige følelser. Utover traumetilbudet har Betania Malvik et behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer. Det er av stor betydning å sikre trygg, langsiktig og forutsigbar finansiering for denne institusjonen, og dermed trygghet for de brukerne dette gjelder.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er et mål for Regjeringen å forsterke innsatsen i forhold til volds- og traumeutsatte.

I Soria Moria-erklæringen fremgår det at både ofre for vold og seksuelle overgrep og overgripere skal få tilbud om hjelp. Det er behov for å styrke kompetansetilbudet og behandlingstilbudet slik at volds- og traumerammede kan få bedre hjelp. Hjelpetilbudet til denne gruppen bør gis tverrfaglig og krever tverretatlig samarbeid. Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider derfor både med Justisdepartementet som koordinerer arbeidet mellom departementene og Barne- og likestillingsdepartementet. Poliklinikker og døgnavdelinger i psykisk helsevern gir tilbud til denne gruppen. For å styrke tilbudet har jeg i Oppdragsdokumentet for 2007 bedt de regionale helseforetakene om å etablere kliniske kompetansemiljøer for behandling av traumatiserte personer.

Jeg vil også vise til at det som en del av volds- og traumesatsningen er etablert et nasjonalt senter, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, som har fått i oppgave å styrke forskning, utdanning og veiledning på feltet. Det er i tillegg under etablering fem regionale ressurssentre for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging som skal bidra med kompetanseoppbygging i tjenestene til kommunene og helseforetakene. Det er i alle fylker etablert 1-2 interkommunale voldtektsmottak som også retter seg mot denne gruppen.

Når det gjelder behandlingstilbudet til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep ved Betania Malvik, får departementet mange henvendelser om dette.

Betania Malvik er en privat institusjon som eies av Lukas-stiftelsen. Institusjonen har en driftsavtale med St. Olavs hospital om drift for tidsrommet 2006-2008. Innenfor denne avtalen er det etablert et tilbud til incestrammede. Ifølge Helse Midt-Norge er det nå utarbeidet en avtale som sikrer finansiering av tilbudet i 2008 og 2009.

Helse Midt-Norge viser til at det er behov for et godt faglig tilbud, men er usikker på om modellen som er valgt ved Betania Malvik er den beste. Helse Midt-Norge vil gjennomføre en uavhengig forskningsmessig evaluering av tilbudet før konklusjon trekkes om videre drift i regionen. Tilbudet ved Betania Malvik vil i perioden ut 2009 bli organisert som et prosjekt, der Helse Midt-Norge er prosjekteier.

Tilbudet til traumerammede skal styrkes, men det er etter min vurdering viktig å sikre at etablering av nye tilbud av denne typen skjer innenfor faglig gode rammer. Organisering og forankring av tilbudet må Helse Midt-Norge gjøre i tråd med sitt ansvar. Jeg har derfor tillit til at Helse Midt-Norge finner fram til langsiktige drifts- og behandlingsmodeller for traumerammede i regionen.