Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:661 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 05.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Vil statsråden følge opp saken knyttet til kraftledninger/høyspentmastene på Årum i Østfold, spesielt sett i lys av de nye målingene som er foretatt vedrørende stråleverdiene?

Begrunnelse

Beboerne på Årum utsettes for høy stråling fra høyspentmastene, bekrefter en ny måling fra Det Norske Veritas. Stråleverdiene i magnetfeltet under høyspentmastene på Årum varierer fra en til 1,6 mikrotesla. Det Norske Veritas har utført målinger på Årum for Fredrikstad kommune.
Forskningsrapporter fra blant annet det prestisjetunge universitetet Oxford University i England viser at barn som utsettes for stråleverdier over 0,4 mikrotesla har mer en dobbel risiko for å utvikle blodkreft. Statens strålevern fraråder kommuner å bygge boliger og skoler der stråleverdien er over 0,4 mikrotesla.
Beboerne på Årum har arbeidet i flere år med denne saken knyttet til høyspentmastene.
I forrige stortingsperiode var spesielt dagens regjeringspartier klar i sin tale i Årum-saken. Det vil derfor være av stor interesse om Regjeringen nå vil engasjere seg i saken, basert på de nye målingene som nå er fremlagt.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Hafslund Nett AS har for lengst ferdigstilt og idriftsatt kraftledningen i Årum-området basert på endelig vedtak i klagesak fra Olje- og energidepartementet. Det foreligger ikke noe grunnlag for å omgjøre eller endre de tillatelser som er gitt i denne kraftledningssaken.

Jeg har stor forståelse for at spørsmålet om mulige helsevirkninger av elektromagnetiske felt opptar de som bor i nærheten av elektriske anlegg. Det er naturlig at frykten for helsevirkninger av slike anlegg fører til et sterkt engasjement i de berørte lokalsamfunn. Synspunktene fra lokalsamfunnet om disse spørsmålene blir tatt alvorlig av sentrale myndigheter.

Jeg er samtidig opptatt av at avgjørelsene om eventuelle tiltak i kraftledningssaker ut fra helsehensyn må baseres på faglige råd og vurderinger fra de instanser som har kompetanse på elektromagnetiske felt og helse. Ved konsesjonsbehandling av kraftledningssaker etter energiloven og ekspropriasjonslovgivningen legger NVE og Olje- og energidepartementet derfor til grunn de vurderinger og tilrådinger Helse- og omsorgsdepartementet og Statens strålevern gir om elektromagnetiske felt og helse. Tilrådingene bygger på den forvaltningsstrategi som er fastlagt av Stortinget 3 ganger de siste 10 årene.

Årum-saken har, som alle andre lignende saker, vært behandlet i henhold til den forvaltningsstrategi Stortinget til enhver tid har fastlagt for elektromagnetiske og helse. Magnetfeltenes styrke og avstandene mellom anlegget og bebyggelse har vært utredet og forsvarlig vurdert av så vel NVE som departementet i forbindelse med konsesjonsbehandlingen i tråd med forvaltningsstrategien. At magnetfeltene rett under ledningen eller i umiddelbar nærhet til denne i perioder kan være som i de målingene representanten refererer til, medfører ikke noe nytt. I den sammenheng vil jeg gjerne få fram at kabling i ledningstraseen ikke fjerner de elektromagnetiske feltene.

Stortinget behandlet spørsmålet om forvaltningsstrategi for elektromagnetiske felt og helse senest i forbindelse med St.prp. nr. 66 (2005-2006). Jeg viser til proposisjonen sidene 61-65. Det framgår av forvaltningsstrategien som Stortinget har sluttet seg til, at kabling på høyere spenningsnivåer ikke er et aktuelt forebyggingstiltak.

Olje- og energidepartementet har ved behandlingen av denne kraftledningssaken foretatt en helhetlig vurdering og avveining av samtlige fordeler og ulemper ved tiltaket og de ulike alternativer med luftledning og kabel. I disse vurderingene inngår alle relevante hensyn så som helsemessige forhold, nærføring, ulike arealbruksinteresser, estetikk, miljø, økonomi, tekniske og systemmessige forhold, landskap, kulturminner mv. Departementet kom til at det alternativet som har fått endelig konsesjon, og som for lengst er bygget og idriftsatt, er den beste løsningen.