Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:662 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 05.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ved Skjervøy videregående skole er det etablert et nytt fagskoletilbud innenfor helse som tilbyr videreutdanning innenfor kreftsykepleie. Antall kreftpasienter med krevende behandlingsbehov er økende, og det er derfor stort behov for å heve kompetansen i kreftomsorgen i kommunene. Selv om dette fagskoletilbudet er blitt godkjent sentralt, er det ikke bevilget penger til utdanningen.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre finansieringen og videreføring av dette viktige utdanningstilbudet?

Begrunnelse

Det er bred politisk enighet om behovet for å styrke kreftomsorgen og kompetansen innenfor dette fagområdet i kommunene. Flere pasienter skrives ut tidligere og fortsetter sin kreftbehandling med oppfølging av den kommunale helsetjenesten. Kompetente kreftsykepleiere er avgjørende for at flere kreftpasienter skal kunne få slik behandling på hjemstedet.
I Troms har man tatt konsekvensene av dette, og ved Skjervøy videregående skole er det nå etablert et videreutdanningstilbud innen kreftomsorg for sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Det betyr at sykepleiere i Nord-Troms-regionen har fått et videreutdanningstilbud som kan kombineres med fortsatt arbeid hel- eller deltid. Terskelen for å ta slik utdanning senkes også når utdanningstilbudet kan gis nærmere studentenes hjemsted. Imidlertid er utdanningen ikke finansiert, og det knytter seg derfor stor usikkerhet til om dette utdanningstilbudet kan videreføres neste år til tross for at behovet så absolutt er til stede. Spørsmålet er nå hvordan Utdannings- og forskningsdepartementet kan samarbeide med Helse- og omsorgsdepartementet for å finne midler til at dette utdanningstilbudet kan videreføres.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmålet ble overført fra kunnskapsministeren.

Innledningsvis vil jeg presisere enkelte opplysninger som fremkommer i stortingsrepresentantens spørsmål. Det oppgis i spørsmålet at fagskoletilbudet på Skjervøy videregående skole er et videreutdanningstilbud innenfor kreftsykepleie og at tilbudet gis til sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Det korrekte er at videreutdanningstilbudet gjelder kreftomsorg og lindrende pleie, og at det tilbys helse- og sosialpersonell med videregående utdanning i de kommunale omsorgstjenestene - hjelpepleiere, omsorgsarbeidere mv.

Jeg er i likhet med representanten opptatt av å sikre gode videreutdanningstilbud for de ansatte i helse- og sosialsektoren. Når det gjelder finansiering av fagskoletilbud innenfor helse- og sosialsektoren, viser jeg til at Helse- og omsorgsdepartementet i perioden 2003-2006, gjennom den tidligere rekrutteringsplanen for helse- og sosialpersonell "Rekruttering for bedre kvalitet", har gitt tilskudd til fagskoleutdanning til i overkant av 3 000 personer med videregående opplæring innenfor helse- og sosialsektoren. Denne satsingen er videreført gjennom et stimuleringstilskudd i den nye kompetanse- og rekrutteringsplanen Kompetanseløftet 2015, som er beskrevet i St.meld. nr. 25 (2005-2006) om fremtidens omsorgstjenester og St.prp. nr. 1 (2006-2007). Kompetanseløftet 2015 har som hovedmål å sikre den kommunale omsorgstjenesten tilstrekkelig, kompetent og stabil arbeidskraft. Fylkesmennene forvalter tilskuddsmidlene i Kompetanseløftet 2015, og kommunene i Skjervøy videregående skoles nedslagsfelt oppfordres til å søke om midler til dette videreutdanningstilbudet.

Jeg kan i tillegg opplyse om at Kompetanseløftet 2015 også inneholder et videre- og etterutdanningstiltak på høyskolenivå for høyskoleutdannet personell, hvor Regjeringen har som mål at 3 000 personer med høyskoleutdanning skal ha tatt videreutdanning innen utgangen av 2010.