Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:663 (2006-2007)
Innlevert: 23.02.2007
Sendt: 26.02.2007
Besvart: 02.03.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Innføring av nytt regelverk for Mattilsynet fra 1. februar har medført dramatiske problemer bl.a. for Kirkenes-terminalen som er en av de største mottakerne i tonn russisk fisk landet i Norge. Bortfall av landinger truer nå arbeidsplassene ved terminalen.
Hva vil statsråden gjøre for å få til en mer fleksibel arbeidstidsordning som tar hensyn til fiskeflåtens krav om kortest mulig liggetid ved lossing av fangst, og for å bidra til at Kirkenes-terminalen fortsatt kan være konkurransedyktig for slik landing av russisk fisk i Norge?

Begrunnelse

Etter innføring av nye arbeidstidsbestemmelser i Mattilsynet fra 1. februar 2007 er det mye som tyder på at russiske rederier og båter i praksis har sluttet å lande fisk i Kirkenes. Mens man tidligere har tilpasset arbeidstiden til når båtene har kommet inn, er det nå slik at all lossing må skje innen bestemte tider, og lossing påbegynnes ikke om det ikke er sannsynlig at den kan avsluttes innen den faste arbeidstidens utløp. Konsekvensene er at en båt kan bli liggende fra en ettermiddag til neste dag før lossing kan skje. I verste fall må båten vente fra fredag til mandag. Dette er uakseptabelt for rederiene og resultatet er at de russiske båtene som har landet store mengder fisk i februar, har kuttet sine landinger i Kirkenes fordi det blir uakseptabelt fordyrende når båtene blir liggende så lenge ved kai.
For Kirkenes-terminalen er situasjonen dramatisk fordi antall landinger er blitt redusert fra 2651 tonn i januar til 208 tonn fordelt på to båter i februar. Inntektsbortfallet er tilsvarende og terminalen står for første gang i sin tiårige historie i fare for å måtte permittere ansatte. Selv om det tidligere har vært noe svingning i landet kvantum, er dagens situasjon ifølge terminalledelsen helt ekstraordinær og en direkte følge av manglende fleksibilitet fra Mattilsynets side. For Kirkenes-terminalens vedkommende innbetales over 1 mill. kr i gebyrer til Mattilsynet for deres tjenester, og det er lett å forstå at man er frustrert over at den tjenesten man får tilbake er så utilfredsstillende.
Et annen bekymringsfullt aspekt ved at russisk fangst ikke lenger landes i Norge, er at lossing da sannsynligvis foregår i åpen sjø med den risiko det da er for at fangsten ikke blir forsvarlig registrert og at dette kan bidra til overfiske. Det vil i så fall være et alvorlig tilbakeslag i arbeidet for en bærekraftig fiskeriforvaltning i Barentshavet.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Åpningstidene ved Mattilsynets distriktskontorer for håndtering av import av sjømat og utstedelse av sunnhetsattester og erklæringer i forbindelse med eksport av sjømat er fastsatt i instruks fra administrerende direktør i Mattilsynet datert 30. juni 2004. Dagens åpningstider er i prinsippet innenfor kontortiden, men ved innmeldt behov kan dette utvides til perioden kl. 07.00 til 20.00 fra mandag til fredag. De samme åpningstidene gjelder for hele landet.

Enkelte av Mattilsynets distriktskontorer har holdt åpent utover disse tidene. Dette har vist seg å være kostnadskrevende. Mattilsynet har, for å holde kostnadsnivået i etaten nede og av hensyn til likebehandling, innskjerpet at en ikke skal holde åpent utover kl. 07.00-20.00 på vanlige virkedager.

Jeg er kjent med at det fra fiskeri- og havbruksnæringen er påpekt at dette har negative konsekvenser for deres næring. Flere næringsorganisasjoner har derfor tatt opp saken med Mattilsynet for å få til en endring.

Jeg ser at en her møter to kryssende hensyn. På den ene siden, næringens behov, og på den annen side det offentliges muligheter for og kostnader ved utvidede åpningstider.

Mattilsynets regionkontor for Troms og Finmark er derfor nå i gang med en konkret vurdering av hvilke nærings-, bemannings- og kostnadsmessige utfordringer Mattilsynet og næringen står overfor i regionen. Denne vurderingen skjer i nært samarbeid med fiskeri- og havbruksnæringens organisasjoner, og følgende alternativer utredes:

a) opprettholdelse av Mattilsynets nåværende åpningstider,

b) en mindre utvidelse av åpningstidene og

c) en betydelig utvidelse av åpningstidene.

Jeg legger til grunn at denne vurderingen vil foreligge i løpet av noen uker, og har derfor - i samråd med Fiskeri- og kystministeren - besluttet å avvente Mattilsynets behandling av saken. Mattilsynet vil legge saken frem for departementene fordi endringer av dagens praksis innebærer avveining mellom næringsmessige og budsjettmessige konsekvenser.