Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:667 (2006-2007)
Innlevert: 27.02.2007
Sendt: 27.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Hva vil statsråden gjøre for å motvirke de negative konsekvensene omleggingen vil få for arbeidsmarkedsbedriftene, og vil han eventuelt vurdere et annet system for utbetaling av tilskudd som i større grad sikrer forutsigbarhet for arbeidsmarkedsbedriftene?

Begrunnelse

Høyres stortingsgruppe har mottatt henvendelser fra ulike arrangører av arbeidsmarkedstiltak som er bekymret for konsekvensene av den omlegging av utbetalingspraksis som skal gjennomføres fra 1. juli 2007. Vi er kjent med at Riksrevisjonen har påpekt at den tidligere praksis med forskuddsbetaling av tilskudd til arrangører av arbeidsmarkedstiltak bryter med retningslinjer for utbetaling av statstilskudd fastsatt av Stortinget. For arrangører av tiltakene Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift vil utbetaling av tilskudd finne sted etterskuddsvis.
Denne praksisendring vil skape store likviditetsmessige utfordringer for mange arbeidsmarkedsbedrifter, og vi finner det derfor nødvendig å ta dette spørsmålet opp med statsråden.
Vi er opptatt av at det nye systemet som skal innføres fra 1. juli må gjøre det mulig for tiltaksarrangørene å leve med det - også økonomisk. Samtidig må det praktiseres med nødvendig fleksibilitet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Aetat har hatt en praksis med forskuddsutbetaling av tilskudd til arrangører av arbeidsmarkedstiltak. I Dokument nr. 1 (2006-2007) for statsregnskapet 2005 skriver Riksrevisjonen at denne praksisen "bryter med retningslinjer for utbetaling av statstilskudd fastsatt av Stortinget og gjengitt i bestemmelser om økonomistyring i staten".

Riksrevisjonen skriver videre: "I strid med Stortingets forutsetninger og bestemmelsene om økonomistyring i staten har Aetat forskuddsutbetalt tilskudd til tiltaksarrangører." Arbeids- og inkluderingsdepartementet understreket at det er "uheldig at Aetat har en praksis [...] som ikke har vært i samsvar med reglementet".

I bestemmelser om økonomistyring i staten fastsatt 12. desember 2003 fremgår følgende: "Tilskudd til lønn skal utbetales så nær tidspunktet for lønnsutbetaling som mulig [...] Tilskuddene skal ut over dette ikke nyttes til å regulere virksomhetens likviditet. Det skal ikke være anledning til å fremskynde utbetalinger, slik at mottakeren kan plassere tilskudd som rentebærende innskudd eller lån for å oppnå inntekter i tillegg til det bevilgede beløp."

På bakgrunn av dette har Arbeids- og velferdsdirektoratet endret rutinene for forskuddsutbetalinger, slik at de nye rutinene blir i overensstemmelse med bestemmelsene om økonomistyring i staten. Tidligere mottok arbeidsmarkedsbedriftene i hovedsak tilskuddene forskuddsvis enten halvårlig eller kvartalsvis. Departementet er orientert om at det fra 1. juli 2007 legges opp til en ordning hvor det som hovedregel foretas månedlige delutbetalinger.

For Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid (fase 1 og fase 2) innenfor arbeidsmarkedsbedriftene legges det opp til fortløpende utbetaling til virksomheten for dokumenterte utgifter som arrangøren har i forbindelse med for eksempel oppstart av kurs. Resten skulle i utgangspunktet utbetales etterskuddsvis, etter tre måneder. Jeg har fått opplyst at Arbeids- og velferdsdirektoratet etter en fornyet vurdering nå vil legge opp til månedlig etterskuddsvis utbetaling.

Arbeidsmarkedsbedriftene finansierer virksomheten dels med tilskudd fra stat og kommune og dels ved kommersielt salg av produkter og tjenester. I underkant av 40 pst. av samlede driftsinntekter kommer fra salg av egne produkter/tjenester. Tilskuddene fra stat og kommune utgjør ca. 60 pst. av inntektene.

Konsulentselskapet KPMG gjorde i 2004 en vurdering av den økonomiske situasjonen i ulike typer arbeidsmarkedsbedrifter. Undersøkelsen avdekket at arbeidsmarkedsbedriftene generelt ikke har dårlig økonomi. Knappe 75 pst. av de undersøkte bedriftene hadde positivt driftsresultat i perioden 2000-2002. Med dagens regler for statlig tilskudd finnes det både foretak med god lønnsomhet og god egenkapital og foretak som går med underskudd og hvor egenkapitalen er lav. Slik sett skiller disse bedriftene seg lite fra næringslivet ellers.

Undersøkelsen ga få eksakte svar på årsaken til variasjoner i bedriftenes økonomiske resultater. Det var ikke grunnlag for å hevde at svake økonomiske resultater i noen virksomheter hadde sammenheng med reglene for statlig tilskudd. Mange bedrifter hadde god overlevelsesevne med regelverk og tilskuddsnivå.

Den nye ordningen skal innføres fra 1. juli 2007. Frem til 1. juli vil dagens rutiner gjelde. Dette vil etter min vurdering gi tiltaksarrangører rimelig tid til å forberede seg på og håndtere de endringene som den nye ordningen vil medføre.