Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:671 (2006-2007)
Innlevert: 27.02.2007
Sendt: 27.02.2007
Besvart: 08.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Selv om statsråd Enoksen på et møte i Mo i Rana nylig har lovet at nyetablerte Celsa Armeringsstål skal slippe å betale "flimmerbøter" for fremtiden, blir likevel selskapet belastet med 4,3 mill. kr i bøter fra tidligere krav mot Mo Industripark.
Synes ikke statsråden at en slik bot er urimelig mot en bedrift som nå skal foreta store miljø-, kvikksølvrensing- og energisparingsinvesteringer som fjerner flimmer på strømnettet, og vil statsråden ta initiativ for å frita bedriften for alle statlige bøter?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Strømnettet på Helgeland forstyrres av flimmer forårsaket av smelteovn innenfor konsesjonsområdet til Mo Industripark AS (MiP). Flimmerproblemet er meget alvorlig for mange av kraftbrukerne på Helgeland og til tider helt inn i Sverige og opp til Salten. Fundia Armeringsstål AS eier smelteverket hvor flimmerproblemene oppstår.

MiP har som nettkonsesjonær ansvaret for flimmerproblemene. Allerede i 1999 fattet NVE vedtak med pålegg til konsesjonæren om tiltak for å få bukt med problemene.

I 2004 fattet departementet vedtak om at MiP skulle forberede og gjennomføre tiltak for å løse flimmerproblemene. Fristen for å gjennomføre de pålagte tiltakene ble satt til 1. januar 2005. Flimmerproblemene ble ikke løst innen denne fristen, og NVE fattet vedtak om tvangsmulkt. NVEs vedtak ble påklaget, og departementet fattet vedtak om at tvangsmulkten først skulle fortsette å løpe fra 1. januar 2007. MiP fikk den tid til rådighet som selskapet selv hadde forespeilet var nødvendig for å få på plass en løsning. Vedtaket innebar at dersom MiP ikke oppfylte den vedtatte resultatforpliktelsen innen fristens utløp, måtte MiP betale påløpt tvangsmulkt på 3 325 000 kr. I tillegg kom tvangsmulkt som eventuelt påløp etter 1. januar 2007.

MiP hadde ikke fått på plass noen løsning innen fristens utløp. Først helt på slutten av fjoråret ble konsesjonsmyndigheten orientert om at departementets vedtak ikke var fulgt opp. Som representant Kristiansen viser til, har Olje- og energidepartementet fattet nytt vedtak i saken som innebærer at MiP får nok en utsettelse på å få løst flimmerproblematikken. Bakgrunnen for vedtaket er at det er inngått avtale om levering av et forvarmingsanlegg som ifølge leverandøren også skal ha en god flimmerdempende effekt. Etter departementets syn ville det være urimelig at det påløp tvangsmulkt i tiden fram til dette forvarmingsanlegget kan prøves ut i praksis. Jeg vil bemerke at bedriften på møte i departementet ga uttrykk for at investeringen i forvarmingsanlegget er basert på vanlig bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

MiP har hatt mange år på seg til å løse problemene uten at det foreligger noe resultat så langt. Av hensyn til strømkundene i området og de omkringliggende nettkonsesjonærene, er det derfor positivt at det nå foreligger et konkret initiativ, som også vil bidra til en løsning på flimmerproblemene. MiP har imidlertid ikke rettet seg etter myndighetenes tidligere pålegg i denne saken, og har heller ikke innen rimelig tid orientert om at pålagte frister ikke ville bli fulgt opp. Departementet har heller ikke kompetanse til å ettergi tvangsmulkt som allerede er forfalt i henhold til tidligere vedtak.