Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:672 (2006-2007)
Innlevert: 27.02.2007
Sendt: 27.02.2007
Besvart: 07.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den 10. april 2006 gikk det ut en pressemelding fra Miljøverndepartementet om den nye biloppsamlingsordningen. Ordningen er begrunnet i EUs direktiv om overnevnte og produsentansvaret. I pressemeldingen uttaler statsråden blant annet at den nye ordningen "skal ta miljøutfordringen på alvor, og sørge for at dagens høye innsamlingsnivå opprettholdes eller økes". Videre at "Regningen havner hos produsenten, i tråd med prinsippet om at forurenser betaler".
Hvordan er det med disse to forholdene pr. 27. februar 2007?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: I Norge har vi siden 1978 hatt et statlig drevet system for innsamling og behandling av bilvrak. Den statlige ordningen har vært finansiert gjennom vrakpantavgift på import av biler. Avgiften har finansiert utbetaling av pant til bileier ved innlevering av vrak og tilskudd til biloppsamlere for å behandle bilvrakene miljømessig forsvarlig.

I 2002 ble det innført produsentansvar for bilvrak ved gjennomføring av et EU-direktiv. Endringen innebærer at importører av biler til Norge fra 1. januar 2007 har en plikt til å ha et system for, og finansiere håndteringen av, den andelen av kasserte kjøretøyer som tilsvarer vedkommendes markedsandel. Den statlige støtten til biloppsamlere for å behandle vrakene bortfalt dermed fra 1. januar 2007. I stedet er det bilimportørene som skal sørge for å få vrakene behandlet.

Vrakpantsystemet har i stor grad bidratt til den høye innsamlingsgraden vi har i Norge i dag. I forbindelse med statsbudsjettet for 2007 ble det avklart at den statlige avgifts- og panteordningen skal videreføres midlertidig, frem til et bransjeorganisert retursystem har kommet i gang og kan vise til oppnådde resultater.

For å ivareta produsentansvaret har bilimportørene etablert Autoretur. Statens forurensningstilsyn (SFT) har godkjent Autoretur som bilbransjens retursystem i Norge, og fører tilsyn med at vilkårene stilt i tillatelsen blir overholdt. Et av vilkårene er kravet om at retursystemet skal ha god geografisk tilgjengelighet. SFT ila den 12. februar i år tvangsmulkt på 5 mill. kr, da bilimportørene ikke i tilstrekkelig grad kunne dokumentere at de oppfylte kravet. Ny tvangsmulkt ble varslet, men ble frafalt da Autoretur nå kan dokumentere at de har etablert et midlertidig retursystem med god geografisk tilgjengelighet.

Etableringen av ovennevnte ordning har medført at det i dag eksisterer to retursystemer for kasserte kjøretøy: det eksisterende systemet, med innlevering av bilvrak til biloppsamlingsplassene, samt Autoreturs midlertidige system, med innlevering til enkelte bilforhandlere. SFT følger utviklingen tett og forventer at Autoretur får på plass er permanent system så raskt som mulig.