Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:673 (2006-2007)
Innlevert: 28.02.2007
Sendt: 28.02.2007
Besvart: 06.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): På TV2 26. februar fikk vi høre en sterk beretning om en funksjonshemmet jentes møte med IPLOS-systemet. Vedkommende ble møtt med en arroganse som undertegnede bare kan betegne som uakseptabel. Det fremkom videre at vedkommende hadde blitt observert og registrert i IPLOS, uten at hun selv visste noe om dette. Undertegnede finner dette svært opprørende.
Kan statsråden redegjøre for om IPLOS-systemet fungerer slik det skal, eller om en uavhengig gransking hadde vært et hensiktsmessig virkemiddel?

Begrunnelse

På TV2 26. februar fikk vi høre om en sterk beretning om en funksjonshemmet jentes møte med IPLOS-systemet. Vedkommende ble møtt med en arroganse som undertegnede bare kan betegne som uakseptabel. Det fremkom videre at vedkommende hadde blitt observert og registrert i IPLOS, uten at hun selv visste noe om dette. Undertegnede håper dette er ikke er gjeldende praksis, selv om dokumentaren påpekte at dette ikke var et enkeltstående tilfelle. Det stilles også spørsmål om IPLOS ivaretar ansvaret for personvernet på en tilfredsstillende måte. Undertegnede viser til at FrP også tidligere ba statsråden stanse IPLOS midlertidig, for å få en gjennomgang av alle aspektene vedrørende innføringen av IPLOS. Undertegnede er av den oppfatning at det her bør igangsettes en uavhengig gransking av hvordan innføringen av IPLOS har fungert, og er videre av den oppfatning at registreringen må stanses i påvente av at en rapport foreligger.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det er en sterk film representanten Nesvik viser til, og jeg har beklaget opplevelsene Mari Storstein har blitt utsatt for i møte med helse- og sosialtjenesten. Det er en selvfølge at ingen skal føle seg diskriminert eller krenket i møtet med helse- og sosialsektoren.

Brukerorganisasjonene har tidligere kommet med kritikk av IPLOS. Denne kritikken dreier seg om noe av det samme som kommer fram i filmen, blant annet om at formuleringer i veilederen har vært opplevd som krenkende. Jeg har tatt denne kritikken svært alvorlig, og i samarbeid med brukerorganisasjonene er disse formuleringene nå tatt bort. Jeg har en god dialog med organisasjonene. Det at brukernes representanter bidrar inn i arbeidet med sine erfaringer og sin kunnskap er viktig for at IPLOS skal bli et godt verktøy som skal styrke tjenestene for brukerne.

Den prosessen vi har vært igjennom vil nå bli vurdert sammen med brukerorganisasjonene. Vurderingen vil bli foretatt både med tanke på kvalitetssikring og som grunnlag for en god prosess videre. Samarbeidet med brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner, kommuner, forskningsmiljøer og andre fagmiljøer skal utvides gjennom etablering av en permanent arbeidsgruppe. Gruppen skal jobbe både på kort sikt med ytterligere tilpasninger av IPLOS, og på lengre sikt med en kontinuerlig evaluering av IPLOS som verktøy. Det er også viktig at myndighetene sentralt, regionalt og lokalt har et sterkt fokus på at tjenesteapparatet i kommunene har den nødvendige kompetanse for å sørge for god saksbehandling, herunder ivaretakelse av nødvendig brukermedvirkning og brukerpåvirkning i saksbehandlingsprosesser.

I tillegg har jeg bedt Sosial- og helsedirektoratet om å gjennomgå prosessen knyttet til innføringen av IPLOS. Jeg vil komme tilbake til representanten når denne foreligger.