Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:675 (2006-2007)
Innlevert: 28.02.2007
Sendt: 01.03.2007
Besvart: 09.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til overføring av noen legemidler fra bidragsordningen til blåreseptordningen, der det skal opprettes tre nye refusjonspunkter. I høringsnotatet heter det at de vil få refusjon først når de har fått generisk konkurranse og har kommet i trinnprissystemet.
Innebærer dette at Helse- og omsorgsdepartementet har endret den legemiddelpolitiske kursen, slik at det ikke lenger er mulig å få inn patentbeskyttede legemidler på forhåndsgodkjent refusjon etter § 9?

Begrunnelse

Linjene for legemiddelpolitikken i Norge ble trukket opp i Legemiddelmeldingen (St.meld. nr. 18 (2004-2005): Rett kurs mot riktigere legemiddelpolitikk). Det var bred enighet i Stortinget om hovedlinjene i legemiddelpolitikken, og Stortinget ba Regjeringen foreta flere grep for å bedre pasientenes tilgang til legemidler. Et flertall i Stortinget ba Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2006 om å legge frem et forslag til vesentlig heving av den såkalte bagatellgrensen. Stortingets krav om en vesentlig heving av bagatellgrensen er et klart signal om at Stortinget ønsker bedre tilgang til effektive, nye legemidler.
I forbindelse med behandlingen av den samme meldingen ba Stortinget Regjeringen prioritere arbeidet med å overføre legemidler fra individuell refusjon til generell refusjon. Stortinget ba samtidig om at ordningen med individuell refusjon i størst mulig grad skal forbeholdes legemidler med små pasientgrupper.
21. desember 2006 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et høringsnotat med forslag til overføring av noen legemidler fra bidragsordningen til blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriften § 9). I høringsnotatet foreslås det nye refusjonspunkter for: Kroniske sterke smerter, palliativ behandling i livets sluttfase og benign prostatahyperplasi (BPH).

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse- og omsorgsdepartementet sendte 21. desember 2006 ut et høringsnotat som bl.a. foreslår opprettelse av følgende nye sykdomspunkter i blåreseptforskriften § 9:

- kroniske, sterke smerter med betydelig redusert livskvalitet og -funksjon

- palliativ behandling i livets sluttfase

- moderat til alvorlig benign prostata hyperplasi (BPH)

Ved behandlingen av St.meld. nr. 18 (2004-2005) (Legemiddelmeldingen) sluttet Stortinget seg til at legemidler trekkes ut av bidragsordningen (folketrygdloven § 5-22) og at de legemidler som oppfyller de faglige kriteriene for refusjon, overføres til forhåndsgodkjent refusjon etter folketrygdloven § 5-14, jf. blåreseptforskriften § 9. Høringen av disse forslagene er en del av oppfølgingen av Legemiddelmeldingen.

Kriteriene for at legemidler skal kunne tas opp i blåreseptordningen med forhåndsgodkjent refusjon fremgår av legemiddelforskriften kapittel 14. Et av kriteriene er at kostnadene ved bruk av legemidlet står i et rimelig forhold til den behandlingsmessige verdi og til kostnader forbundet med alternativ behandling, for eksempel behandling med andre legemidler, jf. legemiddelforskriften § 14-13 bokstav d.

I forbindelse med forslaget om opprettelse av nye sykdomspunkter i blåreseptforskriften er det foreslått tilhørende legemiddelgrupper som omfatter både legemidler som er patentbeskyttet og legemidler med generisk konkurranse. Når representanten Nesvik skriver at legemidler først vil få refusjon når de har fått generisk konkurranse, antar jeg at han sikter til sykdomspunktet BPH.

I høringsnotatet er det foreslått at alfablokkere etableres som legemiddelgruppe til sykdomspunktet BPH. Disse legemidlene utgjør en veletablert behandling for denne lidelsen. En annen aktuell legemiddelgruppe er testosteron-5-alfa-reduktasehemmere. Kostnadene ved behandlingen med disse er høy sammenliknet med behandling med alfablokker. Statens legemiddelverk har ikke funnet det dokumentert at behandlingen gir en tilleggseffekt som står i forhold til disse høyere kostnadene.

Vilkåret i legemiddelforskriften § 14-13 bokstav d anses derfor ikke som oppfylt for testosteron-5-alfa-reduktasehemmere. I høringsnotatet er det derfor foreslått å ikke opprette en legemiddelgruppe for disse legemidlene i forskriften nå. Det forventes imidlertid at testosteron-5-alfa-reduktasehemmere vil få generisk konkurranse i løpet av 2007, og at de dermed kan inkluderes i trinnprisordningen. Med redusert pris på disse legemidlene vil slik behandling kunne anses kostnadseffektiv for en nærmere definert pasientgruppe. Det kan dermed være grunnlag for å opprette en legemiddelgruppe for testosteron-5-alfa-reduktasehemmere, dersom disse legemidlene inkluderes i trinnprisordningen.

Høringsnotatets forslag er ikke et utslag av at departementet har endret den legemiddelpolitiske kursen. Beslutninger vedrørende opptak av legemidler på forhåndsgodkjent refusjon er basert på en konkret vurdering i hvert enkelte tilfelle. Kostnadseffektiviteten, herunder legemidlets pris, vil være ett av flere vurderingskriterier.