Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:677 (2006-2007)
Innlevert: 01.03.2007
Sendt: 01.03.2007
Besvart: 12.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Datatilsynet hevder at Vegdirektoratet lurer norske bilister. Én million brukere av bompengesystemet Autopass har aldri fått vite hvor mange private opplysninger som automatisk lagres i brikken. Med enkle hjelpemidler kan informasjon avleses fra brikken festet på innsiden av frontruten. De siste 100 registreringer blir til enhver tid lagret der. Samferdselsdepartementet har hovedansvar for bruk av bompengefinansiering i Norge.
Hva gjør statsråden for å sikre personvern for alle brukerne av bompengebrikker og alle bompengebetalere?

Begrunnelse

Spørsmål knyttet til overvåking og registrering i samferdselssektoren er viktige spørsmål som det er på høy tid å få drøftet på bred basis. Helautomatiske bomstasjoner på veganlegg, betalingsbrikke plassert i bil for betaling på veg og ferjer, for annen transport og i parkeringsanlegg gjør "sporing" mulig. Slike og liknende tiltak innenfor samferdselssektoren kan ses på som skritt i retning av et overvåkingssamfunn, der det vil være mulig å overvåke overalt og alltid hvor vi kjører, når vi kjører, hvor fort vi kjører og hvordan vi kjører. Retten til å kunne bevege seg fritt og uregistrert på norske veger er en viktig rett, og derfor bør tiltak som reduserer eller begrenser denne retten diskuteres nøye. I St.meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle er det foreslått å oppnevne en personvernkommisjon. Jeg viser til at samferdselsministeren i brev til transportkomiteen datert 11. januar 2007, med bl.a. henvisning til at personvern også vil bli behandlet i neste melding om Nasjonal transportplan og i "samtykkeproposisjon" om EFC-direktivet (Electronic Fee Collection) som vil bli lagt frem for Stortinget senere i vårsesjonen. Det er grunn til å peke på at med varslede tiltak innen samferdselssektoren ikke så langt frem i tid, blir det ingen mulighet til å være anonym - det gir mindre frihet for lovlydige borgere. Det er på denne bakgrunn grunn til sterkt å understreke at praktisk bruk av den informasjon som i dag registreres ved betaliing i bomringer og på brikker som brukes ved slik betaling bør være underlagt strenge krav om sletting og strenge krav om sikring. Det kan se ut som om det pr. i dag er for lett for uvedkommende; både offentlige etater som skatteetat og lokale ligningskontor og privatpersoner, å skaffe seg tilgang til opplysninger om passering i bomstasjon og fra andre tjenester der samme betalingsbrikke brukes. Hovedansvaret for den omfattende bruk av bompengefinansiering ligger etter mitt syn hos Samferdselsdepartementet og hos samferdselsministeren. Derfor bør også ansvaret for å sikre personvernet for brukerne ligge i samme departement og hos samme statsråd. Jeg går ut fra at statsråden tar denne problemstillingen på alvor og at hensyn til personvern ivaretas i godt samarbeid med Datatilsyner. Det er selvsagt bra at en Personvernkommisjon skal oppnevnes. Det løser ingen av de praktiske utfordringene på kort og på mellomlang sikt; derfor må statsråden påta seg ansvaret for personvernet i samferdselssektoren.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet er ikke tilfreds med den situasjonen som nå har oppstått, og ønsker en bedre dialog mellom Statens vegvesen og Datatilsynet. En god dialog mellom Statens vegvesen og Datatilsynet er nødvendig for å sikre bred aksept for brikkeløsninger i bompengesystemer.

AutoPASS-systemet er spesifisert og eid av Statens vegvesen. Det ble implementert første gang i 2000, og det er i dag i bruk ca. 1,3 millioner brikker. Systemet har vist seg å være et robust, sikkert og effektivt system for elektronisk bompengebetaling.

Et velfungerende system forutsetter at rutiner og retningslinjer for drift av systemet og håndtering av data i systemet, ikke minst fra bompengeselskapenes side, fungerer tilfredsstillende. Vegdirektoratet har overfor Samferdselsdepartementet understreket at de overfor bompengeselskapene vil fremheve betydningen av at retningslinjene etterfølges.

Etter at Datatilsynets kritikk mot lagring av de siste 100 passeringene i AutoPASS-brikken kom opp i media i forrige uke, har det vært en nær dialog mellom Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet påpeker overfor Samferdselsdepartementet at lagringen av de siste 100 passeringene er gjort fordi brukerne på denne måten skulle ha en kvittering dersom det skulle bli en uoverensstemmelse med bompengeselskapet om antallet passeringer. Etter min oppfatning kunne informasjonsflyten overfor trafikantene vært bedre i denne saken. Jeg har ingen indikasjon på at etaten bevisst har valgt å underslå informasjon.

Vegdirektoratet har opplyst overfor Samferdselsdepartementet at Datatilsynet fikk overlevert den fullstendige tekniske spesifikasjonen for AutoPASS for to år siden. Jeg registrerer imidlertid at Datatilsynet ikke anser informasjonsflyten mellom de to etatene i saken som god nok.

På bakgrunn av uttalelser fra Datatilsynet og Vegdirektoratet i media knyttet til saken, valgte Samferdselsdepartementet derfor å invitere begge etatene til et møte om saken. Målet med møtet var å få nærmere kjennskap til fakta i saken. Møtet ble holdt mandag 5. mars 2007. Også departementet med ansvar for Datatilsynet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, deltok i møtet.

Det fremgikk på møtet at de to etatene har ulik oppfatning mht. informasjonsflyten dem imellom i denne saken. Møtet avdekket også ulik oppfatning mellom etatene mht. faglige sider i saken. Samferdselsdepartementet understreket derfor i møtet behovet for at etatene har god dialog i saker der det er grenseflater mot personvernrelaterte spørsmål, herunder at saker tas opp så tidlig som mulig. Jeg håper at møtet vil bidra til at dialogen mellom Vegdirektoratet og Datatilsynet i fremtiden vil fungere bedre enn det som viser seg å ha vært tilfellet i denne saken. Dialogen bør skje direkte mellom partene, og ikke gjennom bruk av media.

Av konklusjonene fra møtet vil jeg til slutt få trekke frem:

- I det sporfrie betalingsalternativet i bomstasjoner, jf. vedtaket i Personvernnemnda, vil Vegdirektoratet utelate registrering av siste 100 passeringer. Det sporfrie alternativet er i ferd med å bli utviklet.

- Vegdirektoratet vil i samråd med berørte miljøer utrede behov og andre relevante forhold for slik registrering i øvrige AutoPASS-brikker. En endelig avgjørelse vil bli tatt av Samferdselsdepartementet.