Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:679 (2006-2007)
Innlevert: 01.03.2007
Sendt: 02.03.2007
Besvart: 09.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mitt spørsmål i spørretimen 25. oktober 2006 om finansieringsansvaret for logoped- og audiopedagogtjenestene. Saken dreier seg om ev. å oppheve folketrygdloven § 5-10, som i dag gir direkte refusjon til disse yrkesgruppene for behandling av språkvansker, f.eks. ved afasi etter hjerneslag eller etter CI-operasjon.
Er det riktig at Regjeringen allerede har tatt stilling til dette, idet departementet i tildelingsbrev for 2007 har bedt SHdir om å utarbeide veileder til kommunene innen 1. mai 2007, fordi loven skal endres?

Begrunnelse

I sitt svar på spørretimespørsmålet 25. oktober 2006 svarte statsråden bl.a. følgende: "Jeg ønsker derfor ikke å rushe fram noe på dette området, men bruke den tid som er nødvendig. Jeg har som sagt en meget åpen holdning til hva som blir utfallet. Det er ikke sikkert det blir slik det lå an til i forslaget." "Jeg lytter og har store ører også i denne saken. Vi kommer tilbake med konklusjoner på et litt senere tidspunkt."
Etter det jeg kjenner til, har så mye som 22 av 26 høringsinstanser gått imot et forslag om å endre finansieringsansvaret. Etter en så massiv og faglig argumentert motstand, finner jeg det oppsiktsvekkende at Regjeringen likevel har besluttet å gjennomføre lovendringen. Meg bekjent foreligger det ingen konsekvensanalyse for pasienter, som vil være helt avhengige av denne etterbehandlingen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Kommuner og fylkeskommuner har i henhold til opplæringsloven ansvar for å gi spesialundervisning, herunder logopediske og audiopedagogiske tjenster. De logopediske og audiopedagogiske tjenester som dekkes etter folketrygdloven dekkes også med hjemmel i opplæringsloven.

Hensikten med forslag til endring har vært at ansvarsforholdene skal framstå som klarere, at logopediske og audiopedagogiske tiltak i større grad blir sett i sammenheng med andre pedagogiske og rehabiliteringsrelevante tiltak, og at det vil gi økte muligheter for kvalitetssikring av tjenestene.

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) ble det gitt uttrykk for at departementet vil fremme en odelstingsproposisjon våren 2007, med sikte på iverksetting 1. juli 2007. Ikrafttredelsestidspunktet ble derved utsatt med et halvt år i forhold til det som var meldt i kommuneproposisjonen for 2007.

Jeg har imidlertid kommet til at jeg vil se dette spørsmålet i en videre sammenheng. Jeg vil derfor ikke fremme en odelstingsproposisjon denne våren med sikte på å iverksette endringer fra 1. juli 2007, men komme tilbake til saken på egnet måte.