Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:683 (2006-2007)
Innlevert: 02.03.2007
Sendt: 05.03.2007
Besvart: 12.03.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kan jeg be statsråden legge frem en oversikt over ressursbruken knyttet til henholdsvis nasjonale og lokale oppgaver i Oslo politidistrikt, samt en vurdering av hvorvidt det er behov for en egen evaluering av Oslo politidistrikt?

Begrunnelse

Oslo-politiet er i en situasjon hvor nærmere 200 stillinger står ubesatt, det råder intern frustrasjon og betydelige rekrutteringsproblemer. De reelle budsjettkuttene som distriktet har opplevd, kombinert med stadig økende ansvar for nasjonale politioppgaver gjør at Politiet ikke er i stand til å håndtere lokale kriminalitetsutfordringer på en betryggende måte. Høyre har gjentatte ganger bedt statsråden om å redegjøre for situasjonen i Oslo-politiet med sikte på å tilføre tilstrekkelige ressurser som kan matche det kriminalitetsbildet som Oslo politidistrikt møter. Inntil nylig har Regjeringen stilt seg avvisende, men i et bredt anlagt intervju i Aftenposten vikarierer statsråden for politimesteren og ber om Oslo-innbyggernes innspill til hvordan de skal leve med Regjeringens budsjettkutt. I etterkant av evalueringen av Politireformen tyder mye på at det er behov for en total gjennomgang av ressursituasjon, ansvarsoppgaver og kompetansebehov i Oslo politidistrikt, med sikte på å klarlegge Oslos særskilte behov for å sikre lokalbefolkningens rett til et trygt lokalsamfunn.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Oslo politidistrikt har flere særskilte oppgaver pga. at Oslo er landets hovedstad. Ansvar for sikkerheten til utenlandske ambassader er et eksempel på en slik oppgave. I tillegg har Oslo et direkte bistandsansvar til de øvrige politidistriktene når det gjelder enkelte beredskapsoppgaver. Således er beredskapstroppen, bombegruppen og krise-/gisselforhandlere opprettet for å løse særskilte beredskapsoppgaver i hele landet så vel som i Oslo politidistrikt. For eksempel er beredskapstroppen i alminnelighet en del av den operative styrken ved Oslo samtidig som enheten skal kunne rykke ut til andre politidistrikt på kort varsel. Oslo politidistrikt har også ansvaret for Den kongelige politieskorte.

Oslo politidistrikt har ikke særskilt regnskap for lokale eller nasjonale oppgaver. Dette innebærer at det ikke er mulig å gi en eksakt beskrivelse av kostnadene ved de forskjellige oppgavetyper. Et eksempel på dette er, som nevnt ovenfor, er beredskapstroppen som i det alt vesentlige utfører uniformert ordenstjeneste i Oslo utover den tiden som går med til trening, øvelser mv. Det samme kan for øvrig sies om bombegruppen og politiets helikoptertjeneste.

Oslo politidistrikt yter også bistand til og samarbeider med andre politidistrikt i bekjempelsen av organisert kriminalitet.

Ressurser som medgår til Oslo politidistrikts oppgaveløsning i forbindelse med politidistriktets rolle som hovedstadspolitidistrikt og med bistandsansvar i forhold til politidistrikt har økt i de senere år.

Etter min vurdering løser Oslo politidistrikt oppgavene sine på en god måte og de har oppnådd gode resultater innen innsatsområder som for eksempel gjengkriminalitet. Jeg ser ikke behov for å foreta en egen evaluering av politidistriktet, men Politidirektoratet har opplyst at de vil gjennomføre et ordinært tilsyn høsten 2007 hvor blant annet løsning av politidistriktets oppgaver vil være et av temaene.