Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:687 (2006-2007)
Innlevert: 05.03.2007
Sendt: 06.03.2007
Besvart: 12.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kroniske smertepasienter må selv legge ut for dyre medikamenter, og vente opp til 8 uker før refusjonen kommer. Dette gjelder selv om pasienten har fått godkjent utgifter til medikamentet hos NAV. Et konkret eksempel er en uføretrygdet som må legge ut ca. 10 000 før medisinutgiftene refunderes.
Hva kan statsråden gjøre for å lette situasjonen for pasienter med godkjent refusjonsvedtak fra NAV?

Begrunnelse

Mange smertepasienter får økonomiske vanskeligheter når de selv må legge ut for dyre medisiner, som de er helt avhengige av. Spesielt vanskelig er det selvsagt for dem som har lav inntekt eller er trygdet. Pasienter møter et trygdesystem som er lite pasientvennlig, og som de føler motarbeider i stedet for hjelper til bedre livskvalitet og rehabilitering. Problemstillingen som her reises gjelder spesielt hvitreseptordningen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Folketrygden dekker utgifter til smertestillende legemidler ved sykdommer som ledsages av kroniske, sterke smerter over bidragsordningen, jf. folketrygdloven § 5-22. Bidragsordningen gir dekning for 90 pst. av utgifter til legemidler som overstiger 1 600 kr pr. kalenderår. Bidrag til vanedannende legemidler forutsetter søknad til NAV fra relevant spesialist eller relevant sykehusavdeling.

Noen pasienter med sterke, kroniske smerter har behov for store doser smertestillende legemidler. Bidrag til vanedannende legemidler har tidligere vært begrenset til legemidlets normal- eller maksimaldosering. For å unngå at mennesker i en vanskelig livssituasjon må slite med store utgifter til nødvendige legemidler, er denne begrensningen i muligheten for å få bidrag endret med virkning fra 1. januar 2007.

For pasienter med kreft eller immunsvikt er det etablert en ordning med direkteoppgjør som innebærer at pasientene ikke betaler for legemidlet på apoteket. Andre pasienter som får støtte over bidragsordningen, må selv betale for legemidlet på apoteket, og deretter søke NAV om bidrag.

Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 18 (2004-2005) ble det erkjent at smertepasienter generelt har vært en underprioritert pasientgruppe i folketrygdens refusjonsordninger. For å endre på dette sendte Helse- og omsorgsdepartementet før jul ut et høringsnotat som blant annet inneholder forslag om at folketrygdens støtte til legemiddelbehandling for smertepasienter overføres fra bidragsordningen til blåreseptordningen. Den foreslåtte overføringen vil gi en enklere og økonomisk bedre ordning for pasienter med kroniske, sterke smerter, blant annet ved at smertepasientene ikke lenger må betale mer enn ordinær egenandel på apoteket. Det tas sikte på at endringene kan gjennomføres med virkning fra 1. september 2007.