Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:688 (2006-2007)
Innlevert: 05.03.2007
Sendt: 06.03.2007
Besvart: 12.03.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Onsdag 28. februar kunne Budstikka fortelle om en 19 år gammel gutt som ber om hjelp for å komme ut av sitt heroinmisbruk. Svaret han får er lange ventelister og uklare ansvarsforhold i hjelpeapparatet. Det er helt uakseptabelt at unge mennesker som er motivert for å komme ut av narkotikahelvetet møtes med en beskjed om å stille seg i kø.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å fjerne ventelistene slik at unge narkomane kan sikres en ny sjanse, og for å rydde opp i uklare ansvarsforhold?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Ungdom med rusproblemer skal selvsagt ikke bli møtt med beskjed om å stille seg i kø. De skal få hjelp. Hjelpebehovet og hvilken form for hjelp må avgjøres av spesialisthelsetjeneste ut ifra en konkret og individuell vurdering. Rusmiddelavhengige har også med visse begrensninger mulighet til å velge behandlingssted. Vi er kjent med at det til enkelte rusbehandlingstiltak kan være lang ventetid for å få plass. Det fratar imidlertid ikke tjenestene et ansvar for å gi midlertidig hjelp enten i påvente av behandling eller et alternativt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten når det tar tid å få plass ved ønsket sted. Jeg vil også understreke at spesialisthelsetjenesten har plikt til å gi øyeblikkelig hjelp når det er et akutt behov for undersøkelse og behandling.

Det skal også gå klart frem av regelverket hvor ansvaret ligger. Med rusreformen fikk både lege og sosialtjeneste ansvar for henvisning av rusmiddelavhengige til behandling. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for å vurdere henvisningen og gi nødvendig helsehjelp. Vi har således et regelverk som nettopp skal sikre nødvendig hjelp til den enkelte når det er behov for det. Med rusreformen fra 1. januar 2004, omfatter disse rettighetene også rusmiddelavhengige ved behandling av rusmiddelmisbruk. En person som er avhengig av heroin, vil som et utgangspunkt være i behov av et helhetlig og godt behandlingstilbud samtidig som det må gis snarest mulig. Jeg er også helt enig med representanten Sanner i at motivasjon for behandling må tas på alvor av tjenesten som et viktig og godt utgangspunkt for behandling.

Regjeringen har særlig vært opptatt av at behandlingstrengende barn og unge skal få behandling snarest mulig. Dette har vi derfor gitt uttrykk for i Soria Moria-erklæringen, der det står at det skal innføres en behandlingsgaranti for unge rusmiddelavhengige under 23 år. Som ledd i oppfølging av dette, oppnevnte jeg ved årsskiftet 2005/2006 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå hvordan rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan styrkes overfor barn og unge med psykiske lidelser og unge rusmiddelavhengige. Arbeidsgruppens innstilling har vært på en høringsrunde, og jeg har nå innstillingen og høringsuttalelsene til vurdering. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med et nærmere forslag til hvordan en slik behandlingsgaranti kan gjennomføres.

Ellers vil jeg vise til årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene der jeg ber om at rusbehandling og psykisk helsevern skal prioriteres ved at den prosentvise veksten innenfor disse områdene skal være sterkere enn innen somatikken.

Regjeringen har gjennom det store løftet i kommuneøkonomien lagt et grunnlag for at kommunene kan satse på forebyggende tiltak. Dette er lønnsomt både for samfunnet og den enkelte. Dessuten har denne regjeringen styrket rusfeltet med 210 mill. kr siden vi overtok for halvannet år siden. På denne måten har vi lagt inn midler både til flere behandlingsplasser, herunder til avrusning og legemiddelassistert rehabilitering samt til rehabilitering, forebyggende tiltak og frivillig arbeid. Vi ser at det fortsatt er utfordringer på dette området. Det kommer derfor om kort tid også en egen opptrappingsplan for rusfeltet.