Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:691 (2006-2007)
Innlevert: 06.03.2007
Sendt: 06.03.2007
Besvart: 09.03.2007 av justisminister Knut Storberget

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Mener justisministeren at det er akseptabelt at myndighetene ved riksgrensen umiddelbart etter avhør slipper fri mennesker som blir tatt for smugling av narkotiske stoffer?

Begrunnelse

NRK Østfold melder den 5. mars 2007 om at to somaliere på vei i bryllup ble stanset av tollerne på Svinesund dagen før med 115 kg khat i bilen. Det narkotiske stoffet var ment for bryllupsgjestene. De to mennene i 40-årene ble raskt avhørt og sluppet fri igjen for å rekke bryllupet.
I 2006 beslagla de norske tollerne blant annet 1 623 kg khat mot 1 028 kg i 2005. Størstedelen av khat-trafikken går over Svinesund.
Undertegnede mener det er totalt uakseptabelt at myndighetene umiddelbart etter et slikt beslag slipper de ansvarlige fri. Dette sender et uheldig signal til andre potensielle smuglere av narkotiske stoffer.
Når vi nå også ser en sterk økning i smuglingen av dette narkotiske stoffet som ble beslaglagt i dette tilfellet, er det neppe fornuftig håndtering av slike saker at de ansvarlige opplever at det ikke handles resolutt fra myndighetenes side.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Bekjempelse av narkotikakriminalitet er et viktig satsningsområde for politiet. Handlingsplanen mot narkotika 2003-2008 er utarbeidet for å oppnå samordnet og effektiv innsats. Politiet legger vekt på forebyggende arbeid og innsats ellers for å redusere tilgangen til narkotika. I dette arbeidet er det et mål å øke antall anmeldte narkotikasaker.

Khat er i Norge ansett som et narkotisk stoff, mens dette er tilfellet kun unntaksvis i Europa. Khat forekommer hovedsakelig i de somaliske miljøene og omfanget i bruken er nok størst i Oslo. Politiets primære rolle er å forebygge og avdekke narkotikakriminalitet, herunder bruk av khat. Politiets innsats mot khatbruk må ses i sammenheng med andre former for narkotikakriminalitet og den øvrige innsatsen mot rusmidler som heroin, amfetamin og kokain, som er rusmidlene som det er knyttet størst risiko til.

Når det gjelder det konkrete grunnlaget for spørsmålet, har politimesteren i Østfold opplyst til Politidirektoratet at søndag 4. mars ble to personer stanset av tollvesenet idet de innpasserte ved Svinesund tollsted. I bilen ble det funnet til sammen brutto 115 kg khat. Det ble utferdiget siktelse for brudd på straffeloven § 162 første ledd (innførsel av narkotika). Politiet gjennomførte nødvendig etterforskingsskritt, herunder avhør av de siktede. I denne saken vurderte påtalemyndigheten at det ikke var grunnlag for å fremme begjæring om varetektsfengsling. Det er påtalemyndigheten som skal behandle saken videre. Saken er fortsatt under behandling ved Østfold politidistrikt.