Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:693 (2006-2007)
Innlevert: 06.03.2007
Sendt: 07.03.2007
Besvart: 14.03.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Det er varslet en omorganisering av NAV-forvaltningen i Nord-Trøndelag.
Hvordan ser statsråden for seg at den framtidige forvaltningsenheten blir organisert og lokalisert?

Begrunnelse

Forvaltningsenheten i Nord-Trøndelag ble opprettet i november 2002 med følgende arbeidsoppgaver: attføringsytelser, dagpenger og ventestønad, refusjoner lønn- og driftstilskudd, klager og feilutbetaling. De fleste saksbehandlerne sitter samlet i Steinkjer, mens noen fikk dispensasjon til å være satellitter: Feilutbetaling på Rørvik, attføring og dagpenger for Namdal i Namsos, samt en person på klage på Levanger. Etter hvert ble også individstønad for hele Nord-Trøndelag lagt til Steinkjer.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeids- og inkluderingsdepartementet har bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet fatte konkrete lokaliseringsbeslutninger for spesialenheter for forvaltning ut ifra følgende prinsipper:

- NAV-kontorene skal være arbeids- og velferdsforvaltningens kontaktpunkt med brukerne. Skjønnsmessige beslutninger tas lokalt. Det betyr blant annet at beslutninger om attføring/rehabilitering/midlertidig uførepensjon skal ligge i førstelinjen. Beslutninger om nytt kvalifiseringsprogram og stønad skal være et kommunalt ansvar.

- Den statlige bemanningen på de minste NAV-kontorene (tre eller færre ansatte) opprettholdes.

- Spesialenheter for forvaltning fatter vedtak om regelstyrte ytelser. De etableres fylkesvis, og egne og mer desentraliserte alternativer vurderes for de fylker med mest spredt bosettingsmønster.

- Fem spesialenheter for pensjon etableres i hovedsak i byer utenfor landsdelshovedstedene.

- I arbeidet med å etablere de fylkesvise enhetene skal etaten ta personalpolitiske hensyn og åpne for fjernarbeidsplasser i en oppbyggingsfase

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i dag lagt fram forslag til lokalisering av spesialenheter for forvaltning. Etter min vurdering balanserer forslaget samlet sett hensynet til effektivitet, brukerorientering, personalpolitikk samt distrikts- og regionalpolitikk på en god måte.

Direktoratet foreslår blant annet at dagens forvaltningsenhet i Steinkjer flyttes til Levanger. Enheten i Levanger får 45 medarbeidere. Av disse overføres 23 medarbeidere fra Steinkjer.

På bakgrunn av forslag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og drøftinger har Arbeids- og inkluderingsdepartementet bedt direktoratet om at en av spesialenhetene for pensjon legges til Steinkjer. I tillegg skal det etableres spesialenheter for pensjon i Harstad, Steinkjer, Ålesund, Porsgrunn og Groruddalen i Oslo. Samlet sett skal det være om lag 300 ansatte i pensjonsenhetene.