Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:703 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 08.03.2007
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 20.03.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Under behandlingen av St.meld. nr. 24 (2004-2005) om erstatningsordninger for barn i barnehjem og spesialskoler, mente Stortinget at sakene skulle bli behandlet innen 8 måneder. Nå kommer det henvendelser om at ventetiden er svært lang, med svært negative konsekvenser for mange som har ventet på oppreisning i mange tiår.
Hva er ventetiden for behandlingen av disse sakene nå, og hva gjøres for å få saksbehandlingstiden ned i tråd med Stortingets forutsetninger?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Spørsmålet er overført til barne- og likestillingsministeren som rette statsråd.

Billighetserstatningsordningen er Stortingets egen ordning. Søknader om billighetserstatning rettes til Justissekretariatene, som videresender disse til de ansvarlige faginstansene for forberedende behandling. For Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområder (bl.a. barnehjemssaker) er dette Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), for spesialskoler for barn med atferdsvansker er dette Utdanningsdirektoratet. Direktoratene innhenter nødvendig dokumentasjon og skriver en uttalelse i saken, som oversendes Justissekretariatene. Stortingets billighetserstatningsutvalg skal deretter fatte vedtak i saken.

Vedtaket om å gjøre tilpasninger i billighetserstatningsordningen for bl.a. tidligere barnehjemsbarn har ført til at det har kommet inn svært mange søknader, og saksbehandlingstiden i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har derved også blitt lang. Per 31. desember 2006 var total restanse på 1126 saker.

Det arbeides kontinuerlig med å få redusert saksbehandlingstiden. Bufdir er det siste halvannet året blitt styrket med 15 personer på dette området og departementet bevilger også midler til Justissekretariatene og Billighetserstatningsutvalg II (BU II). Målsettingen er ett års saksbehandlingstid i direktoratet, noe en hittil ikke har greid. Nå er saksbehandlingstiden på om lag 20 måneder.

Tidsaspektet så vel som ressursbehovet i direktoratet er avhengig av graden av dokumentasjon som BU II krever i disse sakene. 20. mars d.å. skal det avholdes et møte mellom Justissekretariatene, BU II, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barne- og likestillingsdepartementet, for å drøfte ytterligere tiltak for å få ned saksbehandlingstiden til et rimelig nivå.

Departementet vil tilføre ytterligere midler hvis det viser seg nødvendig i arbeidet med å nå målsettingen på ett års saksbehandlingstid.