Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:704 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 08.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til statsrådens svar i stortingets muntlige spørretime 7. mars 2007 på spørsmål fra Per Sandberg samt oppfølgningsspørsmål. Statsråden svarte: "Når det gjeld riksvegløyvingar, får alle fylke ein pott til fordeling, og det er fylket sjølv som prioriterer, i motsetning til stamvegane, der Stortinget prioriterer etter tilråing frå Regjeringa."
Kan statsråden bekrefte at Statens vegvesen etter instruks/annet regelverk følger denne regelen, og at ev. avvik rapporteres til Samferdselsdepartementet?

Begrunnelse

Av statsrådens svar har jeg merket meg følgende:

"Det eg gjorde etter at eg kom inn i departementet, då Vegdirektoratet på nytt ville administrativt overstyra fylkestinget, var at eg sa at fylkestinget sitt vedtak skal stå fast. Det seier eg òg når det gjeld andre fylke. Det er ikkje spesielt for Sogn og Fjordane."

Dette tyder på at Statens vegvesen ikke i praksis har etterlevet den regel om at fylkeskommunens prioriteringer gjennom flertallsvedtak i Fylkestinget avgjør bruken av Stortingets bevilgninger til øvrige riksveger, altså andre riksveger enn stamvegene. Det er viktig å få en presisering av myndighetsreglene på bakgrunn av at Statens vegvesen som fagetat for veg har en dominerende posisjon innen transportsektoren i Norge med stor påvirkningskraft; mange vil hevde for dominerende. Samtidig har Statens vegvesen mange ulike roller innenfor bygging og drift av veger; eier, tiltakshaver, operatør og tilsynsmyndighet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De fylkesvise planleggingsrammene for investeringer på øvrig riksvegnett fastsettes gjennom Fiskeri- og kystdepartementets og Samferdselsdepartementets retningslinjer for Statens vegvesens arbeid med handlingsprogrammet for kommende planperiode. Rammene fastsettes på grunnlag av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for planperioden og Stortingets behandling av meldingen. Statens vegvesens forslag til handlingsprogram forelegges fylkeskommunene til uttalelse. I tråd med St.meld. nr. 31 (2000-2001) Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling, skal fylkeskommunenes prioriteringer tillegges avgjørende vekt innenfor de føringer som følger av Nasjonal transportplan og Stortingets behandling av meldingen. Ved uenighet mellom det regionale vegkontoret og fylkeskommunen, skal saken forelegges Vegdirektoratet. Dersom Vegdirektoratet ikke er enig med fylkeskommunen, skal saken sendes Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet har endelig avgjørelsesmyndighet i denne type saker. Prioriteringene i siste seksårsperiode er foreløpige og vurderes på nytt i forbindelse med neste revisjon av Nasjonal transportplan.

Med utgangspunkt i fastsatt handlingsprogram for fireårsperioden utarbeider Statens vegvesen fylkesvise planleggingsrammer som grunnlag for budsjettarbeidet for det enkelte år. Den endelige tildelingen fastsettes gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet. Også eventuelle uenigheter mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen om prioriteringene innenfor planleggingsrammen for det enkelte år, inkl. marginalvurderingene, legges fram for Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen skal følge gjeldene regler på dette punktet. Instruks til Statens vegvesen om oppfølging av føringer i St.meld. nr. 31 (2000-2001) om vektlegging av fylkeskommunenes prioriteringer på øvrig riksvegnett ble gitt i brev 20. juni 2001 til Vegdirektoratet.

Siden representanten tar utgangspunkt i mitt svar i Stortinget på et spørsmål om Dalsfjordsbandet i Sogn og Fjordane, gjør jeg for ordens skyld oppmerksom på at uenigheten knyttet til sambandet i forbindelse med fastsettingen av handlingsprogrammet for perioden 2006-2009, ble lagt fram for Samferdselsdepartementet. Daværende politiske ledelse sluttet seg til Statens vegvesens vurderinger, jf. nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006), side 131. Denne vurderingen var jeg uenig i, og fastsatt handlingsprogram er derfor endret i tråd med fylkeskommunens prioriteringer.