Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:705 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 08.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Stortinget har vedtatt og igangsatt en rekke utbyggingsprosjekter som innebærer føringer for fremtidige budsjetter.
Kan det derfor bes om en oversikt over alle vedtatte og igangsatte vegprosjekter, og hvilke bindinger disse legger i forhold til budsjettene i årene fremover, og at dette spesifiseres på det enkelte år?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 1 (2006-2007) er bindingene knyttet til fullføring av igangsatte/vedtatte prosjekter anslått til om lag 14 mrd. kr, hvorav om lag 7,5 mrd. kr er forutsatt dekket med statlige midler.

Vedlagte prosjektliste er basert på opplysninger som Vegdirektoratet innhentet i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2007. Det tas derfor forbehold om endringer etter at dette arbeidet ble avsluttet høsten 2006. Oversikten omfatter såkalte strekningsvise prosjekter. I tillegg kommer bindinger knyttet til mindre investeringstiltak (mindre utbedringer, tiltak for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, kollektivtrafikktiltak, igangsatte planleggingsoppgaver m.m.) samt statens forpliktelser knyttet til oppfølging av inngåtte forskutteringsavtaler, vedtatte bompengepakker, OPS-prosjekter og prosjekter der alternativ bruk av ferjetilskudd inngår.

Behovet for midler til igangsatte/vedtatte prosjekter det enkelte år blir nærmere avklart gjennom det årlige budsjettarbeidet. Det presiseres derfor at det er knyttet stor grad av usikkerhet til de behov som er anslått for det enkelte år.

Vedlegg til svar:Bindinger - strekningsvise prosjekterMill 2007-kr

Restbehov pr 01.01.2008 Behov (foreløpig anslag)

2008 2009 2010 2011 2012A. StamvegnettetKORRIDOR 1. Oslo - Svinesund/Kornsjø

E 6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo

E6 Svingenskogen - Åsgård 820 650 130 40

E6 Vinterbru - Assurtjern 905 600 270 35KORRIDOR 2. Oslo - Ørje/Magnor

E 18 Riksgrensen/Ørje - Oslo

Ev 18 Momarken - Sekkelsten, inkl. refusjon 219 219

Ev 18 Sekkelsten - Krosby 16 16

Rv 2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta

Rv 2 Kløfta - Nybakk 70 70

Rv 35 Jessheim - Hønefoss - Hokksund

-KORRIDOR 3. Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger

E 18 Oslo - Kristiansand

E18 Bjørvikaprosjektet 2 510 800 500 450 500 260

E18 Høvik - Frydenhaug 16 16

E18 Frydenhaug - Eik 295 210 85

E18 Kopstad - Gulli 196 120 76

E18 Langåker - Bommestad 741 410 290 40

Rv 23 Lier - Drøbak - Vassum

-

Rv 150 Ulvensplitten - Tjernsmyr

Rv 150 Ulvensplitten - Sinsen, inkl lokalvegnett ? 270 ? ? ? ?KORRIDOR 4. Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim

E 39 Kristiansand - Bergen

E39 Tjensvollkrysset 85 60 25

E39 Jektevik - Sandvikvåg 40 40

E39 Halhjem/Sandvikvåg ferjekaier 6 6

E 39 Bergen - Ålesund med tilknytninger

E39 Gammelseter - Nipetjørn 85 75 10

E 39 Ålesund - Trondheim

-KORRIDOR 5. Oslo - Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø

E 134 Drammen - Haugesund

E134 Haukelitunnelane 30 30

E134 Rullestadjuvet 9 9

E 16 Sandvika - Bergen

E16 Wøyen - Bjørum *) 420 340 80

E16 Borlaug - Voldum 111 111

Rv 7/rv 52 Hønefoss - Gol - Borlaug

-

Rv 36 Seljord - Eidanger

-KORRIDOR 6. Oslo Trondheim

E 6 Oslo - Trondheim

E6 Løklia - Vindalsliene - Fossum 7 7

E6 Nordre avlastningsveg 430 310 70 50

Rv 15 Otta - Måløy

-

E134 Dombås - Ålesund

-

Rv 3 Kolomoen - Ulsberg

-

Rv 4 Oslo - Mjøsbrua

Rv 4 Omlegging ved Raufoss 12 12KOORDOR 7. Trondheim - Bodø med armer til svenskegrensen

E 6 Trondheim - Fauske med tilknytninger

E6 Vist - Jevika - Selli 133 110 23KORRIDOR 8. Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes

E 6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger

E10 Lofotens fastlandsforbindelse 150 150

E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger

E6 Langnesbukta - Jansnes 55 50 5Sum stamvegnettet 7 361 4 631 1 599 640 500 260B. Fylkesfordelt ramme (investeringer på øvrige riksveger, inkl rassikring)ØSTFOLD

Øvrige riksveger:

Rv 808 Ny Kråkerøyforbindelse 370 220 150AKERSHUS

Øvrige riksveger:

Rv 154 Søndre Tverrveg 13 13OSLO

Øvrige riksveger:

Rv 4 Carl Berners plass 70 70

Rv 191 Nedre Kalbakk vei 16 16HEDMARK

-OPPLAND

Øvrige riksveger:

Rv 33 Oddnes - Sollien 1 1

Rv 255 Jørstad - Segalstad bru m/sideveger 210 90 110 10BUSKERUD

Øvrige riksveger:

Rv 283 Øvre Sund bru 190 110 60 20VESTFOLD

Øvrige riksveger:

Rv 311 Ringveg øst - vest Kjelle - Kilen 58 58

Rv 306 Kirkebakken - Re grense 210 120 70 20TELEMARK

Øvrige riksveger:

Rv 38 Eklund - Sannidal 104 80 24AUST-AGDER

-VEST-AGDER

Øvrige riksveger:

Rv 465 Kjørrefjord - Ulland 113 80 33ROGALAND

Øvrige riksveger:

Rv 44 Stangeland - Skjæveland 22 22

Rv 44 Omkjøringsveg Klepp 106 80 26

Rv 47 Haugesund - Hordaland grense 5 5

Rv 519 Finnfast 340 210 120 10HORDALAND

Øvrige riksveger:

Rv 7 Hardangerbrua 1 730 250 400 500 500 80

Rv 48 Helland - Havsgårdsdalen 73 73

Rv 57 Espeland - Herland 53 53

Rv 544 Halsnøysambandet 57 57

Rv 546 Austevollbrua 17 17

Rv 557 Ringveg vest 710 250 290 110 60

Kryss Fjøsangervn/Minde allè/Kanalvn 3 3

Bybanen 870 250 400 200 20

Rassikring:

Rv 13 Bugjelet - Kobberstille 27 27

Rv 13 Navragjelet - Brimnes 15 15

Rv 13 Ulvundsøyne 26 22 4SOGN OG FJORDANE

Øvrige riksveger:

Rv 55 Stedjeberget 3 3

Rv 617 Gotteberg - Kapellneset 15 15

Rassikring:

Rv 5 Hammarsgrovi - Stølsneset 190 110 70 10

Rv 55 Fatlaberget 89 85 4MØRE OG ROMSDAL

Øvrige riksveger:

Rv 64 Atlanterhavstunnelen 310 200 110

Rv 653 Eiksundsambandet 148 148

Rassikring:

Rv 62 Fresvika - Jordalsgrenda 24 22 2SØR-TRØNDELAG

Øvrige riksveger:

Rv 30 Fjesetbakkene 23 20 3NORD-TRØNDELAG

Øvrige riksveger:

Rv 769 Spillum - Namdalsvegen 27 27

Rv 769 Høknes - Orientkrysset 8 8NORDLAND

Øvrige riksveger:

Rv 808 Finneidfjord - Åsen 19 19

Rv 17 Tverrlandet - Godøystraumen 195 100 85 10

Rv 80 Røst ferjekai 15 15

Rassikring:

E10 Fjøsdalen 13 13TROMS

Øvrige riksveger:

Rv 867 Samamoa - Ervik 49 30 19

Rassikring:

Fv 347 Arnøy (statens andel) 58 58FINNMARK

Øvrige riksveger:

Rv 888 Bekkarfjord - Ørretvatn 5 5Sum fylkesfordelt ramme, inkl rassikring 6 600 3 070 1 980 890 580 80

Sum bindinger 13 961 7 701 3 579 1 530 1 080 340

Merknad:

*) Oppgitt restbehov er justert pga kostnadsøkning, jf St prp nr 27 (2006-2007).