Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:706 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 08.03.2007
Besvart: 19.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vegvesenet utarbeider en rekke mulighetsstudier på nye mulige vegprosjekter.
Kan jeg derfor tillate meg å be om en oversikt over hvor mange mulighetsstudier Vegvesenet har liggende og holder på med, og ber om at oversikten inneholder hvilke strekninger det gjelder, samt de økonomiske rammene for det enkelte mulighetsstudiet hver for seg og samlet?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Mulighetsstudier er et begrep som ikke har en entydig og klar betydning i planforvaltningen. I Statens vegvesen er begrepet brukt på lokalt og regionalt nivå i enkelte sammenhenger, og omhandler da som oftest vurderinger av muligheten for bompengefinansiering av ett eller flere investeringstiltak. Vurderingene gjøres både på svært overordnet og detaljert nivå, og de gjennomføres både før og etter at planlegging etter plan- og bygningsloven er satt i gang.

Statens vegvesen skal prioritere sin planleggingsvirksomhet i henhold til de føringer som er gitt i Nasjonal transportplan og påfølgende handlingsprogram/planleggingsprogram. I tillegg utfører Statens vegvesen enkelte forhåndsvurderinger og planlegging med utgangspunkt i lokal- og regionalpolitiske ønsker om å finansiere tiltak helt eller delvis med bompenger.

Mulighetsstudier er ikke et definert begrep i Statens vegvesen sitt styringssystem, og det er betydelige lokale og regionale variasjoner i begrepsbruken. Det er blant annet flere regioner som ikke benytter begrepet. På bakgrunn av dette lar deg seg derfor ikke gjøre å presentere en samlet og detaljert oversikt over strekninger og kostnader knyttet til såkalte mulighetsstudier uten en klarere definisjon og avgrensning av hva begrepet skal omhandle.