Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:707 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 08.03.2007
Besvart: 19.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Det har gjennom media kommet frem at Samferdselsdepartementet "vil utsette det planlagte vedtaket for Oslopakke 3 i to år". Mange frykter at et slikt vedtak i praksis kan føre til at en ikke lykkes med å komme frem til en samferdselsløsning for regionen. Det er ønskelig at samferdselsministeren avkrefter at Oslopakke 3 er i ferd med å utsettes.
Kan kvalitetssikring gjennomføres for det enkelte prosjekt i pakken, og ikke som foreslått for hele pakken?

Begrunnelse

Det er bred lokal enighet om Oslopakke 3. Enigheten baseres imidlertid på et skjørt kompromiss. Det er fare for at en eventuell utsettelse kan føre til at denne enigheten ryker. At investeringer i denne størrelsesordenen må gjennom grundige utredninger er selvsagt, og KS1 er et viktig tiltak for nødvendig kontroll med store prosjekt. Det vekker imidlertid bekymring at pakken som helhet må underlegges KS1 før vedtak kan fattes, da dette oppfattes som en utsettelse som kan medføre at en ny proses må igangsettes i regionen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det refererte budskapet fra media stemmer ikke. Sammen med regjeringa er jeg opptatt av å sikre god realisering og framdrift fra statens side for Oslopakke 3.

Ordningen med å kvalitetssikre store statlige investeringer i en tidlig fase (KS1) ble startet av Bondevik II-regjeringen (også etter påtrykk frå Stortinget), jf. omtale i Gul bok 2005 (s. 99-100). Her blir KS1-ordningen omtalt/presentert som en utvidelse av ordningen med ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag (KS2). KS1 er også omtalt i Samferdselsdepartementet sitt budsjett for 2005 (som også Bondevik II-regjeringen la fram). Her går det fram at KS1 har som formål å sikre grunnlaget for regjeringens beslutning om av konseptuelt alternativ som grunnlag for forprosjekteringen. Denne regjeringen følger således opp KS1-arbeidet slik at store samferdselsprosjekt blir kvalitetssikret bedre i en tidlig fase.

Oslopakke 3 er en uvanlig stor og viktig sak, og kostnaden vil være langt over 100 ganger så stor som grensen for når et prosjekt skal underlegges ekstern kvalitetssikring i en tidlig fase. Det er ingen grunn til at Oslopakke 3 skal bli behandlet annerledes enn andre prosjekt i andre deler av landet.

KS1 skal som sagt sikre et tilfredsstillende grunnlag for regjeringens valg av konsept inn i planleggingens tidligste faser. Oslopakke 3 må vurderes som én tiltakspakke som antas å ha til hensikt og bidra til å løse de overordnede transportpolitiske utfordringene i hovedstadsområdet. Med dette som bakteppe, vil det være lite hensiktsmessig å legge opp til et kvalitetssikringsopplegg der konseptene i enkelttiltakene blir valgt, uten at sammenhengen mellom disse har blitt tilstrekkelig belyst.

Tiltakene i pakken vil, i tråd med vanlig prosedyre for statlige investeringsprosjekt over 500 mill. kr, bli underlagt KS2 etter hvert som disse blir aktuelle for gjennomføring.

Det er godt kjent at det skal gjennomføres en KS1-utredning for Oslopakke 3. Dette ble allerede påpekt i mitt brev av 28. juni 2006 til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og det har også vært tema i møter med lokale myndigheter. Samferdselsdepartementet har nylig sendt brev til Vegdirektoratet og Jernbaneverket der det blir nærmere redegjort for innholdet i KS1.

Det er nå lagt opp til en framdrift for Oslopakke 3 der saken blir lagt fram for Stortinget i to trinn. Første trinn vil være å legge fram et forslag for Stortinget allerede sent på høsten i år. Gjennom behandling i Stortinget, vil man sikre at det så tidlig som mulig i 2008 kan iverksettes bompengeinnkreving. Neste trinn i være et nytt framlegg for Stortinget i sammenheng med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Her vil den samlede utbyggingsplanen for Oslopakke 3 bli presentert, bl.a. på bakgrunn av arbeidet med KS1 og de prioriteringene som er gjort i forbindelse med Nasjonal transportplan.

Lokale myndigheter har også lagt til grunn at bompenger kan benyttes til drift av kollektivtransport. For å få til dette er det nødvendig med endring i vegloven. Samferdselsdepartementet er i gang med dette lovarbeidet. Departementet tar sikte på å legge fram et slikt forslag til lovendring i høst, samtidig med forslaget som skal åpne for framtidig bompengeinnkreving (trinn 1).