Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:713 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 16.03.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Avisa Glåmdalen har den 22. februar et oppslag om bredbåndsdekningen i glåmdalsdistriktet. Det beskrives en satsing der dekningsprosenten vil nå opp mot 94-95 pst. i dette distriktet innen utgangen av året.
I lys av de løfter som ble gitt under valgkampen, er fornyingsministeren fornøyd med en slik dekningsgrad og tar hun selvkritikk for å ha skapt for store forventninger i valgkampen i 2007?

Begrunnelse

Bredbånd ble tema i valgkampen. Der lovte den sittende regjering at om de kom i posisjon skulle det bli 100 pst. dekning innen utløpet av 2007. Dersom dekningsprosentene Glåmdalen oppgir er riktige, så fremstår dette som enda et brudd på valgløfter fra 2005.
Solør har i lengre tid hatt en satsing på bredbånd. Konkurranse og satsing på alternativ teknologi åpnet for bredbånd tidligere enn en ville ha fått om en skulle vente på etablerte tilbydere. Solør er heller ikke det minst befolkede områdene i Hedmark. Det ville derfor være interessant å se en fullstendig oversikt over dekningsgraden i Hedmark.
Det bør ikke komme som en overraskelse på noen at bredbåndstilbud til de siste prosentenhetene av befolkningen vil bli langt dyrere å bygge ut enn i de mer sentrale områdene. Det må imidlertid dagens regjering ha tenkt igjennom før de ga sitt valgløfte.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg takker for spørsmålet som jeg vet opptar mange. Du viser til valgkampen i 2007. Jeg antar du mener valgkampen i 2005.

Hva angår forventninger i valgkampen, vil jeg minne om at bredbåndsløfter i valgkampen også var forankret i stortingsvedtak. Det forrige Stortinget, 26. februar 2004, under behandlingen av St.meld. nr 49 (2002-2003) "Breiband for kunnskap og vekst" fattet følgende romertallsvedtak III i Innst. S. nr. 133 (2003-2004):

"Stortinget ber Regjeringen legge til rette for å øke takten i bredbåndsutbyggingen slik at målet om bredbånd til alle husstander, bedrifter og offentlige institusjoner kan nås i løpet av 2007. Regjeringen bes kommentere status for framdrift i budsjettene."

Jeg vil gjøre representanten oppmerksom på at Høyre var del av dette flertallet.

Denne regjeringen har arbeidet systematisk for å skaffe best mulig dekning til flest mulig. Regjeringen har satt av mer penger enn noen gang tidligere til bredbåndsutbygging, og vi har dreid Høykom-programmet til å kunne gi tilskudd direkte til infrastrukturutbygging, og ikke bare til stimulering av offentlig etterspørsel gjennom utvikling av offentlige tjenester som krever bredbånd.

Markedsaktørene bygger også ut fortsatt. Jeg vil kartlegge bredbåndsdekningen på kommunenivå for bedre å kunne bedømme situasjonen. Jeg vil dessuten komme tilbake til Stortinget med en beskrivelse av status for bredbåndssituasjonen i St.prp. nr. 1 (2007-2008).

På oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet har konsulentselskapet Nexia nylig utarbeidet en rapport som viser at den nasjonale dekningen forventes å være på 98 pst. ved utgangen av 2007. Et år tidligere var forventet dekning av utgangen av 2007 95 pst. Dette viser at Regjeringens bevilgninger har bidratt positivt. Jeg vil følge utviklingen tett, og arbeide for at Regjeringens ambisiøse målsetting blir innfridd.