Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:714 (2006-2007)
Innlevert: 08.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 20.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Under Samferdselsdepartementets arbeidsområde hører også samferdselssektorens ulike tilsyn: Luftfartstilsynet, Jernbanetilsynet og Post- og teletilsynet. De tre tilsynene utfører et viktig arbeid, og gir gjennom sine årsmeldinger også viktige signaler om problemstillinger og viktige utfordringer innen sine tilsynsområder. Større fokus på årsmeldingene kan gi ekstra fokus på tilsynenes arbeid og styrking av tilsynenes autoritet.
Vil statsråden ta initiativ til årlig stortingsbehandling av årsmeldingene fra disse tilsynene?

Begrunnelse

Gjennom en årlig sak til Stortinget som behandles av transport- og kommunikasjonskomiteen kan Stortinget på en bedre måte enn nå følge tilsynenes arbeid. Samtidig kan en slik årlig behandling gi de ulike tilsynene styrket autoritet og støtte til ulike utfordringer i tilsynsarbeidet. Tilsynenes virksomhet er viktig. Tilsynene skal sikre at lover og forskrifter følges på en betryggende måte slik at både brukernes og samfunnets interesser ivaretas. En årlig behandling kan også gjøres slik at årsrapportene fra de tre tilsynene samles i en sak.
Jeg håper derfor statsråden vil se nærmere på en slik løsning.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Luftfartstilsynet, Statens jernbanetilsyn og Post- og teletilsynet utarbeider en årsrapport til departementet. Denne publiseres på tilsynenes hjemmeside. I tillegg utarbeider Luftfartstilsynet en årsmelding som er rettet mot allmennheten, og som publiseres på tilsynets hjemmeside.

Årsrapportene inngår som en viktig del av styringsdialogen mellom tilsynene og departementet. De er bl.a. tema på etatsstyringsmøtene mellom departementet og det enkelte tilsyn. Krav til rapportering går fram av de årlige tildelingsbrevene som sendes tilsynene etter at Stortinget har behandlet og vedtatt statsbudsjettet for kommende budsjettår.

Videre er årsrapportene en del av rapporteringene til statsregnskapet for det enkelte år. De sendes derfor også til Riksrevisjonen i forbindelse med den rolle som Riksrevisjonen har med å føre kontroll med og godkjenne regnskapene for statsforvaltningen, og som grunnlag for Riksrevisjonens rapportering til Stortinget.

Når departementet utarbeider de årlige budsjettframleggene for Stortinget, inngår årsrapportene i grunnlaget for budsjettforslagene og den rapportering som blir gitt i budsjettproposisjonen. I budsjettproposisjonen vil også viktige utfordringer for tilsynene bli omtalt. På denne måten får Stortinget årlig anledning til å behandle ulike problemstillinger innen de ulike tilsynsområdene.

På denne bakgrunn vil jeg derfor ikke ta noe initiativ til årlig stortingsbehandling av årsrapportene til disse tilsynene. Dette utelukker imidlertid ikke at det kan være aktuelt med egne framlegg for Stortinget om viktige strategiske valg for tilsynene.