Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:715 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum og MS "Finnmarken"s videre skjebne er fortsatt ikke avklart. Museet på Stokmarknes er en viktig institusjon, som viser hurtigrutens betydning for norskekysten gjennom generasjoner.
Vil statsråden nå, i tråd med "rød-grønne" løfter fra siste stortingsvalgkamp, bidra til å sikre en permanent løsning for museet og for MS "Finnmarken"?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I samband med tildelingen av 7,82 mill. kr i statlig tilskudd til å landsette hurtigruteskipet MS "Finnmarken", ble det forutsatt at videre investeringer, herunder vernebygg over MS "Finnmarken", måtte finansieres lokalt/regionalt, jf. brev av 18. november 1998 fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det ble videre forutsatt at Stiftelsen Hurtigruteskipet Gamle Finnmarken og/eller Hadsel kommune påtok seg driftsansvaret for anlegget.

Dette er imidlertid ikke fulgt opp med tilstrekkelige ressurser verken av fylkeskommunen, kommunen eller stiftelsen. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005 bad Stortinget om at Nordland fylkeskommune måtte sette ned et utvalg med representanter fra Hadsel kommune, Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum, Nordland fylkeskommune, Samferdselsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet for å se på hvor og hvordan hurtigrutens historie og MS "Finnmarken" kan tas vare på. Fylkeskommunen oversendte i brev av 25. januar 2007 utvalgets rapport til Samferdselsdepartementet.

Rapporten drøfter mulige løsninger for MS "Finnmarken"s framtid og ulike modeller for organisering og finansiering av investering og drift.

Utvalget har sett på muligheten av å integrere Hurtigrutemuseet i Museum Nord. Dette vil være i samsvar med omorganiseringen i museumssektoren de siste årene. I utgangspunktet ønsker Museum Nord en slik integrering. Museum Nord er likevel ikke klar til å starte forhandlinger før spørsmålet om ressurser til ivaretakelse av MS "Finnmarken" er løst.

Utvalgets representanter fra regionen viser til hurtigrutens samfunnsmessige oppgaver, og mener staten bør finansiere et vernebygg over MS "Finnmarken" og finansiere drift av hurtigrutemuseet med bevilgninger over statsbudsjettet. Departementsrepresentantene viser til forutsetningene for landsettingen av skipet og fastholder at det bør være et lokalt og regionalt ansvar for drift og investering i hurtigrutemuseet og MS "Finnmarken". Subsidiært drøfter utvalget en løsning med delt finansiering mellom stat, fylkeskommune og kommune.

Det er tale om betydelige investeringskostnader, dersom MS "Finnmarken" skal sikres under et vernebygg. Den optimale løsningen er av Statsbygg anslått å koste ca. 140 mill. kr.

Kultur- og kirkedepartementet har pr. datum nærmere 120 investeringsprosjekter på "venteliste". Av disse er ni lokalisert i Nordland fylke med en samlet søknadssum av omtrent samme størrelse som investeringsbehovet ved Hurtigrutemuseet og MS "Finnmarken".

Etter behandlingen av St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, la Stortinget til grunn at nivået på budsjettposten kap. 320 post 73 Nasjonale kulturbygg må være 90 mill. kr pr. år. I det budsjettforslaget forrige regjering foreslo høsten 2005 var det ført opp 4,3 mill. kr på denne posten. Med dette nivået var det ikke mulig å bidra i finansieringen av større prosjekter. Nåværende regjering har sørget for at bevilgningen for 2007 er økt til 54,5 mill. kr.

Jeg viser til den omtalte rapporten og videre oppfølging av denne. Regjeringen vil komme tilbake til saken etter at rapporten er behandlet.