Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:716 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Kan statsråden opplyse for status for fremdriftsplanen vedrørende samarbeidsprosjektet med Drammen og Lier kommuner og Drammen havn om relokalisering av godsterminalen i Nybyen?

Begrunnelse

Viser til skriftlig spørsmål nr. 840 av 2. mai 2006 samt besvarelse fra statsråden 10. mai 2006 vedrørende flytting av godsterminalen i Drammen fra Nybyen til Holmen.
I besvarelsen het det blant annet: "Jernbaneverket har for øvrig inngått et samarbeidsprosjekt med Drammen og Lier kommuner og Drammen havn for å utrede nærmere miljøulemper/-kostnader, arealverdier mv., samt målsettinger, muligheter og premisser for en ev. relokalisering av godsterminalen i Nybyen. Foreløpig fremdriftsplan legger opp til at arbeidet kan sluttføres i løpet av 2006."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter initiativ fra Drammen kommune, Lier kommune og Drammen havn har Jernbaneverket sammen med disse og Buskerud fylkeskommune deltatt i en mulighetsstudie av en eventuell flytting av godsterminalen på Nybyen i Drammen til Holmen (Drammen havn). I studien er det gjort en grov vurdering av mulighetene til å samle godsaktivitetene på jernbane i Drammensområdet i en effektiv og framtidsrettet terminal knyttet til havna. Det er også gjort grove anslag på kostnadene og øvrige konsekvenser.

Rapporten fra mulighetsstudien vil bli lagt fram i slutten av april. Jernbaneverket har overfor departementet presisert at en slik terminalløsning må utredes mer i detalj før det kan tas stilling til eventuell realisering. Blant annet må det vurderes nærmere hvordan en slik terminalløsning vil påvirke kapasiteten på eksisterende trasé. Jernbaneverket arbeider med en samlet godsstrategi som grunnlag for etatens forslag til prioriteringer i Nasjonal transportplan 2010-2019. Prosjektet må vurderes i en slik sammenheng og vil eventuelt bli omtalt nærmere i etatens grunnlagsmateriale til Nasjonal transportplan. Dersom kostnadsoverslagene for de ulike alternativene i mulighetsstudien overstiger 500 mill. kr må prosjektet i tillegg gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1).