Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:717 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 15.03.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for at Uldal videregående skole i Stavanger kan fortsette med sitt tilbud i ettårig sekretærkurs?

Begrunnelse

Uldal videregående skole i Stavanger har fått avslag på søknad til utdanningsdirektoratet om godkjenning etter unntaksbestemmelsen i friskoleloven § 6A-1 første ledd. Søknaden gjelder fortsatt godkjenning av ettårig sekretærkurs. Skolen har midlertidig godkjenning for dette kurset ut skoleåret 2006/2007. Avslaget begrunnes i at skolens opplæringstilbud ikke vurderes å skille seg vesentlig fra offentlig videregående opplæring.
Skolen har i over 100 år drevet med denne typen virksomhet. Dette er et tilbud som er ment for personer som har fullført videregående skole, men som ikke har noe ønske om en høyskole/universitetsutdanning. Tilbudet er praktisk rettet med fag som regnskap, engelsk, ulike data/kontorfag, markedsrett og markedsføring. Det er også inkludert 14 dager praksis i arbeidslivet. Det er særlig voksne kvinner som tar dette faget som en innfallsport til arbeidslivet og kandidatene er etterspurte.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: En rekke skoler, blant dem Uldal videregående skole, fikk etter Reform 94 en midlertidig godkjenning til å drive ettårig reiseliv- og sekretærskole/ettårig yrkesrettet reiselivsutdanning. Denne midlertidige godkjenningen ble videreført av departementet med gjentatte nye midlertidige godkjenninger.

I vedtak datert 15. juli 2005 informerte Utdanningsdirektoratet de aktuelle skolene om at den midlertidige godkjenningsordningen med statstilskudd etter friskoleloven ville måtte avsluttes etter skoleåret 2006/07. Skolene ble i samme brev informert om mulighetene til å tilpasse seg dagens regelverk. Skolene ble da forespeilet at de enten kunne søke om godkjenning etter friskoleloven § 6A-1, søke om endring slik at tilbudet følger offentlige læreplaner eller evt. søke om godkjenning etter fagskoleloven hos NOKUT.

Uldal videregående skole søkte 30. mars 2006 om å bli godkjent etter friskoleloven § 6A-1. I vedtak av 2. februar 2007 avslo Utdanningsdirektoratet søknaden med den begrunnelse at skolens læreplaner, for de tilbudene som skolene søker godkjenning for, i det store og hele tilsvarer tilbud som finnes i offentlig skole. For å få godkjenning etter friskoleloven kap. 6A kreves det at skolen gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler.

Uldal videregående skole har i brev av 7. mars 2007 påklaget Utdanningsdirektoratets vedtak. Klagen vil først måtte behandles av direktoratet etter alminnelige forvaltningsrettslige regler. Dersom direktoratet ikke gir skolen fullt medhold i klagen, vil saken bli oversendt departementet som klageinstans. Inntil klagesaken er ferdigbehandlet, kan jeg ikke uttale meg om saken.