Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:718 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 09.03.2007
Besvart: 15.03.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Grensetjenesten-Morokulien Infosenter har vært en fellesfinansiering mellom Norge og Sverige. For 2006 bidro Sverige og Norges regjeringer hver med 759000 SEK. For 2007 har både Kommunal- og regionaldepartementet og Utenriksdepartementet meddelt Grensetjenesten at de ikke har midler på sine budsjetter.
Vil den nordiske samarbeidsministeren hjelpe til med at Norge bidrar med samme beløp som den svenske regjering?

Begrunnelse

Grensetjenesten-Morokulien Infosenter er et grense- og myndighetsoverskridende samarbeid for å lette økonomisk aktivitet og vekst, på begge sider av den svensk-norske grensen. Grensetjenesten er lokalisert på riksgrensen, på norsk side i Eidskog kommune, med personale fra begge lands myndigheter.
Virksomheten ved Grensetjenesten kan beskrives med følgende nøkkelord: Informasjon, løsning av grensehinderproblematikk og, arbeidsformidling/rekruttering. Grensetjenesten ivaretar en viktig oppgave med å informere arbeidstakere/arbeidssøkere og arbeidsgivere om hvilke regler som gjelder i de respektive land. Videre jobber også Grensetjenesten med å løse grensebarrierer, dvs. på en effektiv måte forsøke å endre de regler som vanskeliggjør samarbeidet over grensen. I organiseringen av virksomheten inngår et eget Grenseråd bestående av myndighetspersoner og øvrige samarbeidspartnere fra de to land. Grenserådet har møter to ganger i året for å diskutere hindre som Grensetjenesten har identifisert i sitt daglige arbeid.
Takket være Grensetjenestens sammensetning av ulike myndigheter fra begge land, skapes en arena hvor de berørte aktørene kan treffes og løsningsorientert diskutere de ulike forholdene og lover i de respektive land.
Grensetjenesten arbeidsmetoder og oppnådde resultater vurderes som svært positive. For eksempel har det svenske Næringsdepartementet brukt Grensetjenesten som et forbilde i programdirektivet for EUs mål 3-program for territorielt samarbeid ("nye interreg"):

"Arbetet med att avveckla och informera om skillnader i regelverk som försvårar samverkan över gränserna bör intensifieras. De arbetsmetoder som används vid Gränsetjänsten i Morokulien för att avveckla gränshinder mellan Sverige och Norge bör utvecklas och spridas."

Virksomheten blir finansiert ved bidrag fra lokale og regionale myndigheter, fra arbeidsformidlingen, arbeidstakerorganisasjoner m.m. fra begge sider av grensen. Et etablert mønster er at parallelle myndigheter/organisasjoner på svensk og norsk side bidrar med om lag like mye. Budsjettet for 2006 var på ca. 3,1 mill. kr. Et stort bidrag (759 000 SEK) kom fra den svenske regjering via det svenske utenriksdepartementet og fra norsk side bidro Kommunal- og regionaldepartementet med et tilsvarende beløp.
Grensetjenesten søkte i brev av 19. september 2006 Det norske utenriksdepartementet om å bidra med 760 000 NOK til medfinansiering av tjenestens virksomhet i 2007. Som nevnt ovenfor bevilget Kommunal- og regionaldepartementet et tilsvarende beløp i 2006, men varslet den gang at de ikke vil bidra med ytterligere midler. Utenriksdepartementet tok kontakt med Kommunal- og regionaldepartementet på avdelingsledernivå for å høre om muligheter for bidrag derfra også for 2007. Svaret var at det ikke er satt av midler til Grensetjenesten over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for 2007. I Det norsk utenriksdepartementet fant man heller ikke midler som kan benyttes til å støtte denne typen aktivitet, og i brev av 20. desember 2006 meddelte man dette til Grensetjenesten.
Den svenske regjering besluttet høsten 2006 at man, via svensk utenriksdepartementet, skal finansiere Grensetjenesten med 760 000 SEK i 2007. På svensk side har man spurt om Norge også kan bidra.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Finansieringen av Grensetjenesten i 2007 er fra norsk side på plass. Den norske regjeringen tok under sitt nordiske formannskap i 2006 initiativ til et bidrag på 500 000 DKK fra Nordisk Ministerråd. I tillegg bidrar Regjeringen med et bilateralt bidrag på 260 000 NOK.

Jeg vil dessuten vise til at Norges initiativ under det nordiske formannskapet i fjor også innebærer at Nordisk Ministerråd skal se nærmere på et mer langsiktig samarbeid med Grensetjenesten.