Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:728 (2006-2007)
Innlevert: 12.03.2007
Sendt: 12.03.2007
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 19.03.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge NRK 9. mars 2007 ble antallet nyansatte statlige arbeidstakere med funksjonshemming halvert i fjor. Målet er 5 pst., men i 2006 sank andelen til 1,2 pst. Dette skjer på tross av en situasjon med stort behov for arbeidskraft.
Hva er årsaken til denne negative utviklingen, og hva gjør statsråden for å sørge for at vedtatte målsettinger blir oppfylt?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: En andel på 1,2 prosent nyansatte statlige arbeidstakere med funksjonshemming er alt for dårlig. Jeg vil at staten skal gå foran som et godt eksempel når det gjelder å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne, vi må derfor bli vesentlig bedre. I to år på rad er statlige arbeidsgivere bedt om å rapportere hvor mange nye de har ansatt fra denne gruppen. Jeg kjenner ikke til at andre sektorer har gjort noe lignende. Men fortsatt er vi ikke i nærheten av å innfri målet på fem prosent, og dette akter jeg å gjøre noe med.

I første omgang er det viktig å finne ut av hvorfor de statlige arbeidsgiverne ikke har fulgt opp de mål vi har satt oss. Departementet skal nå foreta en undersøkelse der vi vil spørre hver enkelt arbeidsgiver hva som er gjort for å innfri målene og hvilke hindringer de har støtt på underveis. Her mangler vi kunnskap, og den skal vi skaffe oss. Dette er for øvrig helt i tråd med de råd jeg nylig fikk i et møte med Statens råd for funksjonshemmede, et organ jeg har bedt bidra med innspill i arbeidet framover.

Jeg vil ut fra resultatene av undersøkelsen vurdere om det er behov for nye tiltak for å nå målet.

For øvrig inneholder tiltaksplanen to hovedtiltak: å gjennomføre et trainee-program i sentralforvaltningen og å opprette et fagpanel for å gi råd til departementet. Fagpanelet skal bidra til å sikre en aktiv oppfølging av planen ved å følge arbeidet, vurdere effekten av tiltakene og ta del i evalueringen. Tretten representanter fra forskning, bruker- og interesseorganisasjoner og hovedsammenslutningene i staten deltar.

Etter initativ fra FAD har det tidligere blitt gjennomført to trainee-programmer i sentralforvaltningen for unge, høyt utdannete personer. Nå starter FAD et tredje; denne gangen for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er det første av sitt slag i Norge. Kandidater som i disse dager blir tatt inn i programmet, har utdannelse på universitets-/høyskolenivå. Hvert departement tilsette hver sin trainee utfra hvor kvalifisert de er til stillingene.

Ett mål med tiltaksplanen er å gi personer med nedsatt funksjonsevne arbeid, men planen har også et annet viktig mål. Det er å gi medarbeidere og ledere erfaring med å ha en kollega som har nedsatt funksjonsevne. 324 arbeidsmiljøer har fått det til nå. Det er langt fra nok, men det er en start. Jeg tror mange ledere har en overdreven frykt for hvor krevende funksjonshemmede arbeidstakere er. Ved å få en slik arbeidstaker inn i nærmiljøet vil de få erfaringer som viser at en slik frykt i stor grad er ubegrunnet.

Fem prosent er et høyt mål, men samtidig er det viktig med ambisiøse målsettinger i en slik sammenheng. Det tror jeg det hersker tverrpolitisk enighet om. Fra min side kan jeg love å legge et stort politisk engasjement i denne saken.