Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:722 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 12.03.2007
Besvart: 20.03.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På Telemark Senterpartiets årsmøte nylig lovet statssekretær Anita Utseth at staten vil komme med de nødvendige garantier for å sikre at gassrøret til Grenland kommer. Rød-grønne stortingskandidater lovet ivrig i valgkampen 2005 at de skulle være en pådriver for å få gassrør til Grenland. Mange velgere spør seg hva som er gjort for å fremskynde arbeidet med gassrøret.
Kan statsråden gi en sammenligning av tidsskjema for gassrøret slik det forelå høsten 2005 og hvilket tidsskjema som nå gjelder?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Prosessen med å få etablert gassrør til Grenland har vært igjennom mange faser. Industrien i Grenland har siden slutten av 1980-tallet sammen med oljeselskaper utredet ulike løsninger for å sikre råstoff til prosessindustrien i Grenland. Transport av naturgass til Grenland har videre vært behandlet i St.meld. nr. 9 (2002-2003) og i St.meld. nr. 47 (2003-2004).

Etter behandling av St.meld. nr. 47 gav Olje- og energidepartementet i april 2005 Gassco et mandat til å undersøke om det er kommersielt grunnlag for en rørledning for uttak av etan og tørrgass i Grenland. Gasscos arbeid resulterte i at industri- og energiselskaper langs traseen signerte en avtale i desember 2005 om finansiering av konseptstudier. Dette omfattet også utvidelser av systemet til vest-Sverige med mulighet for avgrening til Lista og Oslofjorden. Utvidelsene ble gjort for å sikre et tilstrekkelig volumgrunnlag i rørledningen, noe også industribrukerne i Grenland er avhengige av for å sikre tilstrekkelig uttak av etan fra salgsgass i tillegg til etan som skal injiseres på Kårstø.

Etter dette er omfanget av prosjektet blitt ytterligere utvidet og omfatter nå også en mulig avgrening til Danmark. Utvidelsen av prosjektomfanget med rør til Sverige og Danmark bidrar til å styrke det kommersielle grunnlaget for prosjektet, samtidig som utvidelsen har betydning for framdriftsplanen for prosjektet. Ifølge tidsskjemaet for høsten 2005 skulle oppstart av gassrøret foregå i løpet av 2010/2011. Imidlertid er framdriftsplanen for prosjektet nå styrt av myndighetsprosesser knyttet til byggetillatelser og konsesjoner. Myndighetsprosessene for høytrykksrørledninger for naturgass i Sverge viser seg å være tidkrevende. Erfaringsmessig er det ikke realistisk å få på plass alle nødvendige tillatelser og konsesjoner før i 2009 med oppstart av gasstransport i løpet av 2012.

Det vil være teknisk mulig å få på plass et gassrør til Grenland etter den opprinnelige timeplanen, men en slik forsering ville medført en betydelig økonomisk risiko for investorene i transportsystemet. Et gassrør til Grenland vil ha begrenset økonomisk verdi for industribrukerne i Grenland uten de planlagte volumene til Sverige og Danmark. Gassco og de kommersielle aktørene har på denne bakgrunn konkludert med at det ikke er ønskelig å starte bygging av gassrøret før alle nødvendige konsesjoner er på plass. Dette synspunkt deler jeg. Men jeg vil likevel understreke at både regjeringen, Gassco og de kommersielle aktørene er interessert i oppstart av transportsystemet så raskt som mulig.