Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:724 (2006-2007)
Innlevert: 09.03.2007
Sendt: 12.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I spørretimen den 7. mars opplyser statsråden at Statens vegvesens funksjonskontrakter skal gjennomgås.
Vil statsråden i den forbindelse ta initiativ til at Statens vegvesen endrer funksjonskontraktene og selv tar større risiko for store snømengder og ekstremvær?

Begrunnelse

Store veientreprenører har signalisert at de ikke lenger ønsker å delta i konkurransen om Statens vegvesens funksjonskontrakter. Det blir begrunnet med fordelingen av risiko i funksjonskontraktene. Med unntak av kontrakter som inneholder høyfjellsoverganger, bærer entreprenørene hele risikoen for store snømengder og ekstremvær.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er i likhet med spørsmålsstiller Øyvind Halleraker opptatt av innholdet i funksjonskontraktene som benyttes av Statens vegvesen. Jeg har derfor allerede tatt initiativ til at funksjonskontraktene og oppfølgingen av disse skal gjennomgås. Dette ble tatt opp i tildelingsbrevet til Statens vegvesen for 2007, og jeg fulgte opp med brev til Statens vegvesen 6. mars 2007 med krav om full gjennomgang av funksjonskontraktene. Her ble også vinterdrift og beredskap rundt ekstremvær tatt opp som et hovedpunkt.

Jeg har i brevet 6. mars 2007 bedt om en redegjørelse fra Vegdirektoratet om relevante forhold rundt funksjonskontraktene. Dette skal omhandle blant annet hva innholdet i funksjonskontraktene er når det gjelder vinterdrift, herunder bestemmelser knyttet til ekstremvær, om de eksisterende funksjonskontraktene har en riktig avveining mellom pris og kvalitet, om hvilken beredskap det er for å møte store snømengder og annet ekstremvær og om kravene til entreprenørenes utstyr, kvalitetssystemer og -planer er gode nok.

Videre er sentrale spørsmål hvilke oppfølgingsrutiner Statens vegvesen har i forhold til funksjonskontraktene og hvilke sanksjonsmuligheter som finnes i forhold til entreprenørene.