Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:729 (2006-2007)
Innlevert: 12.03.2007
Sendt: 12.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I vinter har det, som tidligere vintre, blitt reist kritikk mot vinterstandarden på veinettet. I spørretimen den 7. mars opplyser statsråden at Statens vegvesens funksjonskontrakter skal gjennomgås.
Vil statsråden i den forbindelse ta initiativ til at funksjonskontraktenes krav til friksjon og maksimal snødybde skjerpes?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesen har igangsatt et omfattende arbeid for å revidere Vegvesenets håndbok nr. 111 som gjelder standard for drift og vedlikehold av riksveger. Revisjonen vil omfatte vinterstandarden som har krav til friksjon og snødybde. I dette arbeidet vil en endre beskrivelsene i standarden slik at de på klarere måte enn hva tilfelle er nå, er hensiktsmessige i et kontraktsmessig forhold mellom Statens vegvesen og entreprenørene. I den nye standarden vil en også legge stor vekt på å beskrive de føreforholdene som til en hver tid skal tilbys trafikantene.

Framdriften for dette arbeidet er slik at den nye standarden først kan tas i bruk for de kontraktene som lyses ut høsten 2009. Statens vegvesen skal, uavhengig av dette, ha et forsterket fokus på oppfølging av funksjonskontraktene. Jeg er på et bredt grunnlag opptatt av funksjonskontraktene og viser til mine initiativ som er omtalt i svar på spørsmål nr. 724.