Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:730 (2006-2007)
Innlevert: 13.03.2007
Sendt: 13.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Fiskeridirektoratet operer med en svarteliste for fartøyer som har drevet ulovlig, uregulert, og urapportert fiske (UUU/IUU). Listen er blant annet viktig i forbindelse med oppfølgingen av Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) sine regler for havnestatskontroll. NEAFC-avtalen skal trå i kraft fra og med mai i år.
På hvilken måte holder Regjeringen listen over såkalt "svartelistete"-fartøy oppdatert?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Norge er en pådriver i arbeidet mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU). Som et ledd i dette arbeider Norge for tiltak mot fartøy som tar del i UUU-aktiviteter. Arbeidet skjer både globalt, nasjonalt og gjennom regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner, herunder Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC).

Arbeidet med å føre og oppdatere de såkalte svartelistene er ressurskrevende.

En rekke regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner (RFMO) som Norge er part i opererer i dag med lister over fartøy som tar del i UUU-aktivteter (såkalte "svartelister"). Dette er lister som er utarbeidet av RFMOene, og ikke av nasjonale myndigheter.

Organisasjonene stiller krav til hva slags tiltak partene statspartene skal treffe mot fartøy på listen. Som hovedregel retter slike lister seg mot ikke-parters fartøy når disse fisker i området uten å forholde seg til organisasjonens generelle regelverk. Den såkalte NEAFC B-listen over slike fartøy er allerede i kraft og inneholder i dag 20 fartøy. Det er verdt å merke seg at det er NEAFC, og ikke Norge eller andre medlemsland, som oppdaterer NEAFCs lister. Listen over disse fartøyene er imidlertid også gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets internettsider og oppdateres når NEAFC eller andre regionale organisasjoner treffer vedtak om å endre listen, normalt en gang i året. Nasjonalt håndhever Forsvaret tiltak mot disse fartøyene gjennom anløpsregelverket.

Overtredelser foretatt av partenes fartøy sanksjoneres blant annet i henhold til NEAFC-regler om kontroll og håndhevelse. De nye reglene om havnestatskontroll, som trer i kraft 1. mai 2007, omfatter blant annet ytterligere kontrolltiltak ved landing av fryst fisk med alle utenlandske fartøy i norsk havn - både fartøy fra ikke-parter og fartøy fra andre NEAFC-parter. Disse reglene oppretter i seg selv ingen nye lister over UUU-fartøy.

Fiskeridirektoratet opprettholder imidlertid også andre lister. Dette gjelder blant annet lister over fartøy som norske fiskerimyndigheter ut fra nasjonale fiskeriforvaltningsmessige synspunkt anser uønsket i fiske i norske farvann. I tillegg vedtok Stortinget høsten 2006 nye regler i fiskeforbudslovens §§ 8 d og 9, samt saltvannsfiskeloven § 4, som utvider hjemmelsgrunnlaget for å nekte adgang til norsk havn, støttetjenester osv., uavhengig av om fartøy har ulovlig fisk om bord i det enkelte tilfellet.

Forskrifter til gjennomføring av disse bestemmelsene ble sendt på høring fra Fiskeri- og kystdepartementet 9. mars 2007. Høringsdokumentene er tilgjengelige på departementets hjemmesider. Forslaget innebærer blant annet at fiskerimyndighetene vil kunne treffe vedtak mot utenlandske fartøy som tar del i UUU-aktiviteter. Vedtakene kan innebære at fartøy etter forholdene nektes adgang til indre farvann, eller nektes støttetjenester fra norske aktører. Slike vedtak vil bli publisert på direktoratets hjemmesider og inngå i oppdaterte lister over fartøy som er gjenstand for slike tiltak.