Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:731 (2006-2007)
Innlevert: 13.03.2007
Sendt: 13.03.2007
Besvart: 22.03.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Verdal kommune har unnlatt å kreve konsekvensutredning i forbindelse med etablering av ny kalkovn på Ørin Industriområde.
Anser miljøvernministeren dette for å være i samsvar med forskrift om konsekvensutredning?

Begrunnelse

Firmaet NorFraKalk ønsker å bygge en kalkovn på Ørin Industriområde i Verdal. Etableringen vil medføre betydelige utslipp av støv, CO2 og NOx, kvikksølv og andre tungmetaller samt utslipp av dioksiner.
Nord-Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i høringsuttalelser angitt at tiltaket kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger.
Kommunen bestrider at tiltaket utløser konsekvensutredning. Det er lokalt stor diskusjon om dette er en korrekt vurdering siden det dreier seg om utslipp, som kan få vesentlige konsekvenser for miljø og helse.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Ansvaret for å ta stilling til om enkelttiltak omfattes av forskrift om konsekvensutredninger ligger til ansvarlig myndighet etter forskriften. For industritiltak hvor det utarbeides reguleringsplan vil kommunen som planmyndighet normalt også være ansvarlig myndighet etter forskriften. I situasjoner hvor det ikke utarbeides plan vil forurensingsmyndigheten være ansvarlig myndighet.

Miljøverndepartementet er kjent med at det i 2006 ble gjennomført en reguleringsprosess for det aktuelle området med sikte på tilrettelegging for industritiltaket uten at det ble gjennomført en konsekvensutredning, og at det var uenighet mellom kommunen og regionale myndigheter med hensyn til utredningsplikt.

På bakgrunn av de opplysningene jeg har fått i saken vil jeg be Statens forurensningstilsyn, i forbindelse med deres behandling av konsesjonssøknaden for tiltaket, om at tiltaket også vurderes i forhold til forskrift om konsekvensutredninger.