Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:733 (2006-2007)
Innlevert: 13.03.2007
Sendt: 13.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Som følge av stengning av E18 etter Hanekleiv uhellet er det nå en rekke næringsdrivende langs E18 som lider store økonomiske tap. Denne saken dreier seg om ekstraordinær situasjon der veien kan bli stengt i kanskje 6 måneder eller mer som setter de næringsdrivende i en veldig vanskelig situasjon. Bedriftene har nå fremmet et erstatningskrav i møte med Vestfold vegkontor.
Hva vil statsråden foreta seg i denne meget spesielle situasjon for de næringsdrivende på den berørte strekningen av E18?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: E18 Hanekleivtunnelen ligger ved Sande, nord for Holmestrand i Vestfold. Den har et tofelts nordgående og et tofelts sørgående løp. Sørgående løp har siden 25. desember 2006 vært stengt for trafikk på grunn av ras. Statens vegvesen besluttet 19. januar 2007 å stenge også nordgående løp i tunnelen av hensyn til trafikksikkerheten. All trafikk mellom Bergsengakrysset og Hellandkrysset skjer i dag via rv 313 (gamle E18) forbi Holmestrand.

Enkelte næringsdrivende langs E18 har fremmet krav overfor Statens vegvesen Region Sør om erstatning for tap som følge av redusert trafikk forbi deres bedrifter. Regionvegkontoret vil foreta en juridisk vurdering av kravene og av hensyn til denne behandlingen vil jeg ikke gå inn på de konkrete sakene.

På generelt grunnlag kan det imidlertid pekes på at ingen uten videre kan kreve at en offentlig veg holdes åpen eller at en bestemt trafikkmengde skal ledes på denne. I henhold til gjeldende rettspraksis er det ikke grunnlag for erstatning dersom en midlertidig vegomlegging fører til redusert trafikk og dermed til færre kunder. Forventningen om å gjøre fortjeneste av vegtrafikken er med andre ord ikke rettsbeskyttet.