Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:734 (2006-2007)
Innlevert: 13.03.2007
Sendt: 14.03.2007
Besvart: 21.03.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden redegjøre for hvilket forskningsmiljø og hvilke forskere i henholdsvis Norge og Sverige som har fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å forestå effektstudie og implementeringsstudie av de nyetablerte MultifunC-institusjonene i Norge og Sverige, og kan statsråden garantere disse forskeres habilitet og uavhengighet?

Begrunnelse

Undertegnede har i skriftlig spørsmål til statsråden, datert 30. januar 2007 forespurt om statsråden vil nedsette en uavhengig granskingskomité for å vurdere økonomibruken og behandlingsopplegget ved de nyetablerte statlige MultifunC-institusjonene i regionene. Statsråden finner ikke grunnlag for etablering av en slik gransking og viser til at prosjektet følges nøye av forskning i regi av forskningsenheten ved Norsk Senter for studier av problematferd og innovativ praksis (Atferdssenteret).
Når vi ser at offentlig tilskudd i forbindelse med disse institusjonene beløper seg til rundt 150 mill. kr i investeringskostnader samt betydelige årlige kostnader knyttet til drift av institusjonene, er det særlig viktig for troverdigheten av prosjektet at forskningen på metoden og effekten av institusjonsbehandlingen skjer av forskere som ikke på noen måte har tilknytning til metodikken eller miljøet bak metodikken hverken økonomisk eller profesjonelt.
I forbindelse med at statsråden møtte til høring for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité den 13. februar 2007, ble statsråden bedt om å redegjøre for hvem som skulle forestå forskningen på MultifunC.
I sitt svar, ved bisitter ekspedisjonssjef Haktor Helland, ble det hevdet at det er forskere i Tromsø og Sverige som skal forestå forskningen. Ut fra disse ulike svar på hvem som skal forestå den forskningsmessige gjennomgang, ber vi statsråden redegjøre for hvem som skal forestå forskningen og hvilket forskningsmiljø disse er tilknytte samt garantere forskernes habilitet og uavhengighet.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Som kjent er prosjektet MultifunC - ny modell for institusjonsbehandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker - et samarbeid mellom Sverige og Norge. Forskningen som omfatter både implementeringsstudie og behandlingseffektstudie gjennomføres i begge land av eksterne forskere som verken har deltatt ved utviklingen av prosjektet eller modellen.

Det er klar arbeidsdeling og et skille mellom gjennomføring og iverksetting av modellen og forskningsaktiviteten. Psykolog Tore Andreassen, som er knyttet til Høgskolen i Bodø, og psykolog Martin Lardén, som er tilknyttet Statens Institutionsstyrelse (SIS), er ansvarlig for implementeringen i henholdsvis Norge og Sverige. Atferdssenteret AS (Norsk Senter for studier av problematferd og innovativ praksis), forskningsavdelingen, ved forskningsdirektør og professor Terje Ogden er ansvarlig for kvalitetssikring av hele forskningen, og har blant annet deltatt i utforming av design og forskningsprotokoll.

Selve forskningen i Norge utføres av forsker Sturla Fossum og to assistenter ved Regionsenteret for Barne- og ungdomspsykiatri, Universitetet i Tromsø. Tilsvarende er forsker Kerstin Söderholm Carpelan ved Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete (IMS) i Sverige ansvarlig for det svenske forskningsprosjektet.

Evalueringen av effekten av MultifunC følger strenge internasjonale standarder for slike undersøkelser og vil bygge på flerinformantvurderinger av ungdommenes atferd samt rent objektive registreringer, for eksempel av lovbrudd. Et slikt evalueringsdesign bidrar til at forskeren ikke kan påvirke resultatet, i motsetning til evalueringer basert på forskerens skjønn. Forskningsresultatene vil bli publisert i internasjonale fagtidsskrifter med fagfelle vurderinger (peer review) noe som vil være et korrektiv til eventuelle skjevheter i evalueringen.

Hensynet til habilitet og uavhengighet er godt ivaretatt, og i tråd med forskningsetiske retningslinjer.