Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:737 (2006-2007)
Innlevert: 14.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 20.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Etter skattevedtaket om omregistreringsavgift er avgift fritatt ved overførsel av et kjøretøy mellom ektefeller, men fritatt mellom foreldre og barn kun dersom foreldrene dør (fullt skifte). Mye taler imidlertid for at en slik overdragelse av kjøretøy burde kunne skje uten at foreldrene er gått bort, samt mellom samboere.
Hva er finansministerens syn på et generelt fritak fra omregistreringsavgift ved en overdragelse av kjøretøy mellom foreldre og barn, og mellom samboende, og hva vil i henhold til provenyet være?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Omregistreringsavgiften er basert på hovedprinsippet om at enhver omregistrering uansett grunn utløser avgiftsplikt og oppkreves etter et relativt enkelt regelverk. De enkle håndteringsreglene og desentraliserte behandlingsrutiner hviler på en forutsetning om at fritaksbestemmelsene er få og avgrensede.

Finansdepartementet har sendt ut et forslag til nytt avgiftssystem for omsetning av brukte kjøretøy på høring. Høringsfristen utløper 30. mars 2007. Etter forslaget skal satsstrukturen i dagens omregistreringsavgift erstattes med en lav fast sats, samtidig som det innføres merverdiavgift på omsetning av brukte kjøretøy. Omleggingen er ment å være provenynøytral. Omsetning mellom privatpersoner, herunder overføring ved gave mellom samboere, og mellom foreldre og barn er ikke gjenstand for merverdiavgift.

For øvrig kan jeg opplyse at Stortinget i Innst. O. nr. 10 (2006-2007) Innstilling frå finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringar, har bedt Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om det innen skatte- og avgiftsretten er tilfeller der samboere bør likestilles med ektefeller. Departementet ser nå nærmere på dette.