Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:743 (2006-2007)
Innlevert: 14.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 23.03.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): I Stortinget 7. mars 2007 svarer statsråden undertegnede: "Det er sjølsagt ikke noe problem å få til en betydelig vekst, f.eks. i kommunal sektor, et år, hvis man året tidligere har kuttet alt det remmer og tøyler tåler." Sitatet er svar på mine henvisninger til statsrådens svar angående kommuneøkonomien i 2004 og 2005.
Hva var kommuneforvaltningens realvekst i samlede inntekter i forhold til året før i 2003, 2004 og 2005?

Begrunnelse

I svarene fra statsråden om tilsvarende problemstillinger har det blitt dokumentert at det ikke var reduksjon i tjenesteproduksjonen i 2005 og at 2004 hadde den beste utviklingen i kommuneøkonomien siden 1997. Allikevel velger statsråden i svaret til meg å si at veksten i 2004 og 2005 skyldes at "man året tidligere har kuttet alt det remmer og tøyler tåler". Det er derfor grunn til å spørre hva som var realveksten i kommuneforvaltningens samlede inntekter i forhold til året før fra og med 2003 til og med 2005.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Følgende tabell viser prosentvis realvekst i samlede og frie inntekter for årene 2002-2005. Veksten er målt i forhold til regnskap året før.

2002 2003 2004 2005

Samlede inntekter 0,2 0,6 3,7 3,0

Frie inntekter -0,9 -0,4 3,3 2,3

Kilde: Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, notat til 1. konsultasjonsmøte 2007

Tabellen viser svak vekst i de samlede inntektene i 2002 og 2003, mens det var en reell reduksjon i de frie inntektene. Samtidig hadde kommunesektoren økte kostnader knyttet til den demografiske utviklingen som måtte dekkes innenfor redusert ramme for de frie inntektene.

Jeg vil peke på at budsjettopplegget for 2004 (saldert budsjett) var et resultat av en avtale mellom regjeringen Bondevik II og Arbeiderpartiet. Avtalen innebar bl.a. at kommunesektorens frie inntekter ble styrket med 2 mrd. kroner sammenliknet med regjeringens forslag i St.prp. nr. 1 for 2004. Videre innebar budsjettavtalen mellom regjeringen Bondevik II og Fremskrittspartiet høsten 2004, at skattesvikten i kommunesektoren i 2004 ble kompensert med 2,2 mrd. kr.

Mitt anliggende er at vi må øke inntektene til kommunesektoren for at de skal settes i stand til å forbedre tjenestetilbudet. Etter 2002 og 2003 måtte sektoren konsentrere seg om å rette opp ubalansen i kommuneøkonomien. Inntektsøkningen i 2004 og 2005 måtte i vesentlig grad brukes til å styrke den finansielle situasjonen, og ga ikke rom for forbedringer i tjenestetilbudet.