Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:748 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 22.03.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Kunnskapsministeren sa i spørretimen 7. mars vedrørende de nasjonale prøvene: "De ble i stor grad skandalisert, ikke bare fordi prøvene var for dårlig faglig, men også fordi den forrige regjeringen ønsket å bruke dem som et offentlig rangeringsverktøy".
Kan statsråden legge fram dokumentasjon for sin påstand om den forrige regjeringen og samtidig klargjøre hvordan han skal la "dem det angår" få informasjon om skolen uten at data dermed kan komme til å bli brukt til det han kaller rangering?

Begrunnelse

Åpenhet omkring resultatene er viktig. Det skal gjøre skolen bedre, det skal stoppe spekulasjoner om tilstanden i skolen og det skal gi informasjon til alle som har interesse for og innvirkning på skole og læremiljø. For lokale skoleeiere er det også både interessant og informativt å kunne sammenligne sin skole med andre. Det er nok å minne om at norsk skoles utfordringer først ble tatt på alvor da en fikk internasjonale studier som viste at norsk skole hadde store utfordringer på viktige, grunnleggende ferdigheter.
Aktivt lokalt eierskap er viktig for en god skole. I Norge har vi lokalt eierskap til skolen og vi må stimulere dette eierskapet til å ta det ansvaret det skal ha. Et aktivt eierskap vil fokusere på innhold i skolen lokalt og vil kreve god informasjon om utviklingen i egen skole og om utviklingen i sammenlignbare skoler. Det ligger mye godt i en slik åpenhet om resultatene.
Noen, og statsråden er åpenbart en av dem, forsøker å stemple dette som rangering.
Statsråden poengterte selv i sitt svar i spørretimen 7. mars at tester og tilgjengelighet til resultatene er viktig for å gjøre skolen bedre. Det bør bli klarhet i hvor hans grenser går, hvilke grupper han mener er "dem det angår" og hvordan han skal unngå at andre får tilgang til resultatene og dermed kunne bruke på en måte som ikke er tiltenkt.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Det er fastslått i Soria Moria-erklæringen at Regjeringen ønsker å videreutvikle det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering slik at det blir et mer presist verktøy for skolen, elvene og de foresatte, og at regjeringen vil forbedre de nasjonale prøvene, men begrense omfang og kostnader. Videre er det fastslått at prøveresultatene skal være offentlige, men at det ikke skal legges til rette for rangering av skoler.

Jeg vil at prøvene skal brukes til vurdering som grunnlag for kvalitetsutvikling på skoler (elev, lærer, foresatte), hos skoleeier og på regionalt og nasjonalt nivå. Jeg har også tatt hensyn til evalueringen fra ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling) som evaluerte prøvene i både 2004 og 2005. Hovedbudskapet i evalueringen av prøvene i 2005 var at prøvene ikke fungerte tilfredsstillende. ILS etterlyste et helhetlig og overordnet faglig rammeverk som avklarte prøvenes formål og sikret bedre kvalitet og en enhetlig form på prøvene. ILS anbefalte i tillegg at det ikke burde bli gjennomført nasjonale prøver skoleåret 2006/2007. En rapport fra OECD "Equity in education" som ble lagt fram i 2005, anbefalte at Norge tok en pause med nasjonale prøver og offentliggjøring av resultater på skoleporten.no.

Ifølge rammeverket for nasjonale prøver som ble fastsatt av departementet 12. september 2006, skal de nasjonale prøvene gi informasjon til elever, lærere, skoleledere, foresatte, skoleeiere, de regionale myndigheter og det nasjonale nivået som grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid.

Skoleeier har ifølge opplæringsloven § 13-10 ansvar for å følge opp resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger. Det skal etableres en passordbeskyttet del av Skoleporten der skoleeiere og skoler får full tilgang til resultatene fra de nasjonale prøvene. I tillegg vil skoleeier og skoler få raskt tilgang til sine resultater. Elever og foresatte skal også få tilbakemelding fra lærerne om resultatene fra prøvene. Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av MMI i 2005 var det bare 1/3 av elevene som fikk en egen vurdering av resultatene sammen med læreren. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at det blir utarbeidet veiledninger som omhandler hvordan resultatene fra prøvene kan tolkes og følges opp på de relevante nivåene i grunnopplæringen.

Offentlige rangeringer setter merkelapp på skoler som ikke samsvarer med den innsatsen skolen gjør, og bidrar ikke til et konstruktivt utviklingsarbeid. Regjeringen vil sørge for at de som skal bruke resultatene fra prøvene skal få full tilgang til resultatene, men regjeringen vil ikke legge til rette for offentlig rangering.