Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:755 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 16.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Finansdepartementet sendte den 22. desember 2006 ut et høringsnotat om endringer av omregistreringsavgift og beregning av merverdiavgift ved omsetning av kjøretøy. Det viser seg at forslagene vil få store konsekvenser for allerede inngåtte billeasingskontrakter. Dette kan unngås ved bruk av overgangsregler.
Vil statsråden tillate bruk av overgangsregler slik at bilbransjen unngår en ekstraregning på mellom 1 og 2 mrd. kr?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Et forslag til endring av avgiftssystemet ved omsetning mv. av kjøretøy ble sendt på høring 22. desember 2006.

Etter forslaget opprettholdes en omregistreringsavgift, men med en fast og lav sats. Samtidig foreslås at fritaket i merverdiavgiftsloven for brukte kjøretøy oppheves. Dette vil føre til at omsetning mv. av kjøretøy omfattes av merverdiavgiftsregelverket på samme måte som andre varer. Det foreslås som en følge av dette at avansereglene for brukte varer også skal gjelde for brukte kjøretøy, med enkelte justeringer.

En endring av reglene som foreslått i høringsnotatet vil innebære endringer i beregningen av merverdiavgiften for leasingfirmaer. Selv om høringsfristen først går ut 30. mars 2007 er departementet godt kjent med bransjens synspunkter på forslagene, blant annet de påberopte overgangsproblemene.

Når høringsfristen er utløpt vil departementet på vanlig måte vurdere innspillene som er kommet inn, og i den forbindelse også vurdere om det er ønskelig å gi overgangsregler. Et eventuelt forslag til endringer vil bli fremmet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2007 eller statsbudsjettet 2008.