Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:754 (2006-2007)
Innlevert: 15.03.2007
Sendt: 15.03.2007
Besvart: 20.03.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Mange har bestilt campingbiler før Regjeringen valgte å øke engangsavgiften på slike biler.
Synes ikke finansministeren at en uforutsigbar vesentlig avgiftsøkning som inntrer etter at en bestilling er gjort, er urimelig, og vil finansministeren sørge for at en overgangsordning kommer på plass?

Begrunnelse

I statsbudsjettet for 2007 vedtok regjeringspartiene en økning i engangsavgiften for campingbiler fra 13 til 22 pst. av engangsavgiften på personbiler. Dette er en vesentlig økning som skaper store uforutsette kostnader for de mange som har bestilt caravan høsten 2006, og som får denne levert våren 2008. De har ikke mulighet til å endre sin beslutning etter at de ble kjent med Regjeringens avgiftsøkning.
Norges Caravanbransjeforbund har søkt om overgangsordning for de som allerede hadde bestilte campingbil, men fikk avslag. Det er også ønskelig med en redegjørelse for bakgrunnen for dette avslaget.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det ble gjort flere endringer i engangsavgiften i forbindelse med årets budsjett. CO2-utslipp erstattet motorvolum som beregningskomponent, kombinertbil falt bort som egen avgiftsklasse og avgiftssatsen på campingbiler ble økt. Endringene trådte i kraft fra 1. januar 2007.

Finansdepartementet mottok flere henvendelser om overgangsordninger fra aktører som ble berørt av endringene, herunder Norges Caravanbransjeforbund. Etter en vurdering og i tråd med Toll- og avgiftsdirektoratets anbefaling, fant departementet kun grunnlag for å dispensere for de kjøretøy som ikke lenger kunne registreres som kombinertbil. Ordningen ble begrenset til biler som var innført før 1. januar 2007. Ved vurderingen ble det lagt vekt på flere forhold, blant annet tiden mellom Stortingets vedtak og iverksettelse, trafikkstasjonenes begrensede kapasitet, og de økonomiske konsekvensene for den som ble berørt av innstrammingen. Bortfallet av kombinertbil som avgiftsklasse skilte seg i så måte fra økningen av avgiftssatsen på campingbiler og innføringen av CO2-utslippskomponent til erstatning for slagvolum. Dette var generelle avgiftsøkninger, hvor det etter departementets oppfattning ikke var naturlig å gi overgangsordninger i form av dispensasjoner.