Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:762 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Besvart: 28.03.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): De senere år har det vært en lavere produksjon av befal og offiserer fra de ulike krigsskoler og befalsskoler. I denne forbindelse vil det være interessant å få vite hvorledes dette påvirker befalssituasjonen i Forsvarets militære organisasjon (FMO).
Er det pr. i dag stor nok produksjon av befal til å dekke FMOs behov, og hvorledes ser situasjonen ut i forhold til den varslede økningen i Hærens styrker?

Begrunnelse

Forsvaret har vært igjennom store organisasjonsendringer. Det har i denne sammenheng vært benyttet store midler for å bygge ned FMOs antall befal, slik at dette antallet skulle reflektere den organisasjon man hadde vedtatt. Den vedtatte struktur syntes så ikke å være tilstrekkelig for de oppgaver Forsvaret ble pålagt og det ble derfor vedtatt at Hæren skulle få tilført mer personell. Under omleggingen av Forsvaret ble det utdannet færre befal enn tidligere. Dette har ført til en lavere produksjon av befal på ulike nivåer i FMO. For å imøtekomme det økede behov for ulikt befal til FMO, må produksjonen av befal være tilstrekkelig og rekrutteringen må være god.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Siden 1990-tallet og frem til i dag er forsvarsstrukturen vesentlig redusert. Gjennom en nedbemanningsprosess er bemanningen redusert fra over 20 000 ansatte på 1990-tallet til om lag 15 000 i dag. Forsvarsstrukturen er også endret fra en stor mobiliseringsstruktur til et innsatsforsvars med høy reaksjonsevne. Endringene i Forsvarets innretning har også påvirket personellbehovet. I samme takt er dessuten Forsvarets utdanningsvirksomhet endret, og det årlige antallet som utdannes ved Forsvarets skoler er redusert.

Forsvaret har i dag tilstrekkelig utdanningskapasitet til å utdanne personell for å dekke strukturens behov i fremtiden. I den senere tid har det imidlertid vært utfordringer knyttet til å rekruttere yngre personell til den operative delen av strukturen, og det har vært lavere søkertall til Forsvarets skoler. Dette har ført til en noe anstrengt bemanningssituasjon i enkelte deler av organisasjonen.

Den markante nedgangen i søkertallene og rekrutteringen skyldes flere forhold, men ett forhold er spesielt vesentlig. Forsvaret påvirkes kraftig av den høykonjunkturen Norge nå er inne i. Rekordlav arbeidsledighet og mange spennende utdanningsretninger og muligheter, samt relativt små alderskull skaper en utfordrende konkurransesituasjon om dagens ungdommer. Erfaringsmessig har det også tidligere vært en relativt sterk samvariasjon mellom søknadsmengden til Forsvarets skoler og arbeidsledigheten i samfunnet generelt.

For å komme rekrutteringsutfordringene i møte både på kort og lang sikt har jeg tatt initiativet til å sette i gang et arbeid for å vurdere bedre utnyttelse av tilgjengelige rekrutteringsressurser, samt bredt utrede og iverksette rekrutteringsfremmende tiltak. Et tiltak som blir iverksatt allerede fra høsten av er en ny ordning med gjennomgående befalsskole/krigsskoleutdanning, noe som sannsynligvis medvirket til at Hærens krigsskole fikk relativt god søknad til årets opptak. Jeg har dessuten forventninger til at frivillig sesjon for kvinner ikke bare bidrar til å øke kvinneandelen i Forsvaret, men også øker rekrutteringsgrunnlaget til Forsvarets skoler.

Den planlagte oppbemanningen av Hæren er så langt i rute i henhold til målsettingen i langtidsplanen.

Det er ikke tvil om at Forsvarets mange og komplekse oppgaver stiller store krav til personellets kompetanse. Forsvaret er derfor nødt til over tid å være i stand til å rekruttere og beholde personellet uavhengig av konjunktursvingninger. Jeg er opptatt av at vi skal ha tiltak som gjør at Forsvaret er konkurransedyktig og rekrutterer tilstrekkelig med kvalifisert personell, samt utvikler og tar vare på personellet på en god måte gjennom hele karrieren. Bare på en slik måte kan vi sikre oss stabil og forutsigbar tilgang på kompetanse, og samtidig være en god og motiverende arbeidsplass.