Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:764 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Besvart: 23.03.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Innovasjon Norges (INs) utenriksstasjoner fakturerer sine tjenester til næringslivet i vertsland som bl.a. Kina. På denne bakgrunn kan det være grunn til å påstå at IN driver næringsvirksomhet, som omfattes av ulik lovgivning i vertslandet.
Er INs utenlandske kontorer registrert som egne foretak, eller er det inngått avtaler med vertslandene om at dette er å anse som en del av ambassadenes og Utenriksdepartementets virksomhet, og på den bakgrunn ikke omfattes av vertslandets lovverk for næringsvirksomhet?

Begrunnelse

Jeg viser til brev sendt til nærings- og handelsministeren mandag 12. mars der stortingsrepresentant Jørund H. Rytman og undertegnede tar opp konflikten mellom NBF, Innovasjon Norge/ambassadøren i Kina.
Bakgrunnen for spørsmålet er om det kan være tvil om IN med sin virksomhet i utlandet, kan bryte med vertslandenes lovgivning.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Innovasjon Norge finansierer et antall utsendte medarbeidere ved utenriksstasjoner. Aktivitetene til næringslivsmedarbeiderne ved utenriksstasjonene utgjør en integrert del av disse stasjonenes virksomhet, og er ikke å anse som næringsvirksomhet i relasjon til vertslandenes lover.

På utenriksstasjoner hvor Innovasjon Norge ikke finansierer næringslivsmedarbeidere, er det ambassadens øvrige medarbeidere som forestår det næringsfremmende arbeidet. Dette gjelder flertallet av norske utenriksstasjoner.

Det er en viktig del av utenrikstjenestens virksomhet å fremme interessene til eget lands næringsliv. Slik virksomhet skal utøves innen rammene av Wien-konvensjonene om diplomatisk og konsulært samkvem, og i samsvar med vertslandets lover.

Brukerbetaling bidrar til en skarpere prioritering og skjerper kravet til kompetanse i apparatet. Innovasjon Norges brukerbetaling er i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv. Det er også hjemmel for brukerbetaling i utenriksdepartementets gebyrtariff for utenriksstasjonene.

Ved behandlingen av St.prp. nr. 51 (2002-2003) vedtok Stortinget at "Stortinget samtykker i at den nye enhetens utsendinger i utlandet integreres i utenrikstjenesten og anmeldes som spesialutsendinger". Imidlertid har det vist seg vanskelig å gjennomføre integrasjonen i utenrikstjenesten av Innovasjon Norges virksomhet i utlandet. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) ble Stortinget orientert om dette. Norges traktatforpliktelser er til hinder for at utenriksstasjonene engasjerer seg i næringsvirksomhet, og i enkelte land i Europa anses særlig oppgavene med å fremme norske reiselivsinteresser å ha et slikt omfang at det bør skje en merverdiavgiftsregistrering i vertslandene. På disse stedene vil Innovasjon Norge måtte opprette egne kontorer. Ved behandlingen av St.prp. nr. 23 (2006-2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Nærings- og handelsdepartementet vedtok Stortinget at "Stortinget sitt vedtak nr. 560 (2002-2003) om at Innovasjon Norge sine utsendingar i utlandet blir integrert i utanrikstenesta og meldt som spesialutsendingar, blir oppheva".

På steder der virksomheten med å fremme norske næringslivsinteresser ikke har et slikt omfang at Innovasjon Norge vil måtte opprette egne kontorer, vil Innovasjon Norges ansatte kunne være anmeldt til vertslandet som medarbeidere ved utenriksstasjon, i egenskap av "andre utsendinger" etter Utenriksloven § 7. Endringene i organisering vil bli gjennomført i løpet av 2007.