Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:766 (2006-2007)
Innlevert: 16.03.2007
Sendt: 16.03.2007
Besvart: 23.03.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I dokumentarfilmen "Smaken av hund" som nå vises på kino fremkommer det at det innen svinenæringen er kannibalisme ved at svin fores med svin, gjennom matrester. Dette er uhyggelige opplysninger sett fra et forbrukerperspektiv. Selv om næringen nå kun gjør dette etter dispensasjon bør statsråden snarest rydde opp i dette.
Vil statsråden nå snarest ta initiativ til å inndra alle dispensasjoner hvor dette tillattes?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Matavfall har mange bruksområder, og det er viktig å nyttiggjøre seg denne ressursen på en god måte. Dette har vært gjort på ulike måter opp igjennom tidene. Det er viktig også i fremtiden å kunne utnytte dette avfallet som en ressurs.

Innen husdyrbruket har det vært tradisjon for bruk av matavfall og annet animalsk materiale, også til fôring. Det har vært en gradvis avvikling av slik bruk de senere år:

- Avfall fra drøvtyggere ble forbudt i fôrblandinger til drøvtyggere i 1994

- Totalforbud mot fôring med kjøtt- og beinmjøl til matproduserende dyr ble innført i 1999. Imidlertid tillates fôring med fiskemel.

- Fôring med sterilisert matavfall fra privathusholdninger ble forbudt i 2001.

- Bruken av matavfall fra storhusholdninger til fôr vil avikles i løpet av 2007.

Anvendelse av renset fett fra kjøtt- og beinmjølproduksjon til bruk i kraftfôr er tillatt etter norsk regelverk. Dette er også i tråd med de bestemmelser som gjelder innen EU på dette området. De strenge kravene til renhetsgrad som gjelder for bruk av slikt fett, gjør at det i prinsippet her er snakk om bruk av rene fettsyrer. Bruk av slikt fett i kraftfôrproduksjon vil derfor også være tillatt når EUs regelverk på området blir en del av EØS-avtalen i løpet av 2007.

Matavfall fra storhusholdninger til dyrefôr har vært i sterk reduksjon i de senere årene. I 2002 var det 15 anlegg som produserte sterilisert våtfôr mot tre anlegg i dag. Dette fôret benyttes i noen få svinebesetninger. Det legges nå opp til at de tre gjenstående anleggene avvikles i løpet av høsten 2007.

Hold av tamsvin som husdyr har lang tradisjon i vår kultur. Svin er fra naturen side et altetende dyr, og har tradisjonelt blitt fôret med matavfall fra husholdningen. Svin i vill tilstand har en variert meny og går ikke av veien for å spise kadavre, også fra sin egen art. Slik sett skiller de seg fra drøvtyggerne.

Matavfall er som nevnt en betydelig ressurs som nå vil få nye bruksområder, som blant annet biogass og gjødsel. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at matavfall uten riktig behandling og kvalitetssikring kan utgjøre en risiko for spredning av dyresykdommer. God praksis og gode metoder for sterilisering av matavfall er et av flere tiltak som har bidratt til at Norge ikke har hatt alvorlige dyresykdommer som svinepest og munn- og klauvsjuke på mange tiår.

Inntil vi har alt på plass når det gjelder de nye bruksområdene for matavfall, har jeg gitt næringen medhold i at en styrt avvikling både er viktig og nødvendig for å sikre trygg handtering av denne ressursen. Dette vil være på plass i nær framtid, og bruk av matavfall i fôr vil da opphøre.